overwinning

De Gadieten: Davids overwinnaars

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 3 minuten

…ten strijde toegerust, …om volgens de belofte des HEREN het koningschap van Saul op hem te doen overgaan (1 Kronieken 12:23).

Alhoewel David al was gezalfd tot koning door de profeet Samuel (1 Samuel 16:13), werd hij slechts door een kleine groep volgelingen als zodanig erkent. Gezamenlijk werden zij opgejaagd door de onwillige en ongehoorzame koning Saul met zijn leger.

David verbergt zich in Tsiklag, waar de Gadieten besluiten om “helpers in de strijd” (1 Kronieken 12:1) te worden. Zij sluiten zich aan bij David om het koningschap van Saul af te nemen, David tot koning te kronen en zijn vijanden tot zijn voetbank te maken.

De Gadieten

Gad (Hebr.: ‘geluk’ of ‘overwinnaar’) was de zevende zoon van Jacob. Zijn stam vestigde zich, samen met de stammen Manasse en Ruben, aan de (gevaarlijke) Oostzijde van de Jordaan na de verovering van het land Kanaän.

De Gadieten zijn een type van de Nieuwtestamentische gelovigen die zich aan Gods standaard vasthouden tegen het vlees, de wereld en de Duivel. Zij zullen uiteindelijk alle vijanden van Christus aan hun Koning en Heer onderwerpen (Hebreeën 10:13: “…totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten”).

Nieuwtestamentische Gadieten zijn voorbereid, gereed en strijden in een gezalfd geestelijk leven, tot een getuigenis (Openbaring 12:13), om Gods plan en doelen in deze wereld te realiseren.

Oudtestamentische type

  • David: de gezalfde (en dus de keuze) van de Here, representeert het Geestelijke Koninkrijk.
  • Saul: de keuze van de vleselijke mens, representeert het vleselijke koninkrijk (1 Samuël 8:5-7).
  • De Gadieten: Gods overwinnaars die het koninkrijk van Christus zullen vestigen.

De Gadieten waren

1 Kronieken 12:1,8,15,21-23; 1 Samuel 27:6

1. Afgescheiden: Zij hadden Saul verlaten om zich aan te sluiten bij David in de wildernis

Maar toen sommigen… kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij (Paulus) zich van hen los en zonderde zijn discipelen af… (Handelingen 19:9).

No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier (2 Timoteüs 2:4; KJV).

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? (2 Korintiërs 6:14).

2. Sterk: Machtige mannen, fit voor de strijd

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat (Jozua 1:9).

Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk! (1 Korintiërs 16:13).

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht (Efeziërs 6:10).

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig (2 Korintiërs 12:10).

3. Bekwaam: Zij konden schild en speer hanteren

Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid (2 Timoteüs 2:15).

Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat (1 Korintiërs 9:26).

4. Vastberaden: Zij zagen eruit als leeuwen

Doch hij, die, in zijn gemoed vast overtuigd, niet genoodzaakt wordt en macht heeft over zijn wil en hiertoe bij zichzelf besloten heeft, zijn jongedochter ongerept te laten blijven, zal wèl doen (1 Korintiërs 7:37).

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here (1 Korintiërs 15:58).

Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten (1 Petrus 5:9).

5. Snel: Zij waren zo vlug als gazellen op de bergen

De HERE Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten (Habakuk 3:19).

Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! (1 Korintiërs 9:24).

6. Opofferend: Zelfverloochening door het verlaten van het bekende (hun comfortabele thuis) om de Jordaan over te steken en zich aan te sluiten bij David

Romeinen 6 Onderwijst ons over het principe van gedoopt zijn in de dood van christus en dat wij door geloof deel krijgen aan het opstandingsleven van Christus.

Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij (Lucas 9:23).

De geheime kracht van de overwinnaars is een leven en bediening in de kracht van het kruis: Openbaring 12:11

LEES OOK
De onwerkelijke wereld van vluchtgedrag (Psalm 55)

En zij hebben hem (Satan) overwonnen door…

A. het bloed van het Lam en
B. door het woord van hun getuigenis, en
C. zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Lees hier meer over het ABC van de Overwinnaars.

Deel dit artikel: