Geloofsbelijdenis

Onderstaand vind je een beknopte beschrijving van de belangrijkste Bijbelse thema's. Het vormt de geestelijke grondslag voor onze gemeente en verwoordt daarmee de basis van "wat wij geloven".

Vanuit deze basis willen we een hechte geloofsgemeenschap vormen. Wij erkennen dat deze belijdenis van fundamentele betekenis is voor het waardig kunnen uitdragen van het evangelie.

Wij zoeken naar gelijkgerichtheid en éénheid in streven en overtuiging, vanuit een eigen vrije keuze.

God

Wij geloven in één eeuwige God, de Schepper van al het zichtbare en onzichtbare, Almachtig, Alomtegenwoordig en Alwetend, bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest in essentie en doel gelijk.

Het Woord van God

Wij geloven dat het geschreven Woord van God geïnspireerd en onfeilbaar is en het absolute gezag is in alle uitingen van geloof (2 Timoteüs 3:16-17).

Het Woord van God mag niet dispensationeel geïnterpreteerd worden want in Christus zien we de vervulling van het Woord (Lukas 24:27; Matteüs 5:17).

Gods Heilsplan

Wij geloven dat, toen wij nog zondaren waren, Christus is gestorven voor ons (Johannes 3:16) en ons daarmee verzekerd heeft van rechtvaardiging (door geloof: Romeinen 5:1-8), voor allen die zich (1) bekeren tot God en (2) geloven in Zijn Zoon Jezus Christus (Handelingen 20:21).

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God; Niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeziërs 2:8-9; Romeinen 4:16).

De Waterdoop

Wij geloven in de doop door onderdompeling in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest om de gelovige te bevrijden van zondige verbindingen (Handelingen 2:38) en geestelijke betrokkenheid in de autoriteit van de naam van Jezus Christus (Matteüs 28:19).

Het Geestvervulde leven

Wij geloven dat de vervulling met de Heilige Geest een aanvullende zegen is om de gelovige te bekrachtigen en het goddelijke vermogen geeft om een getuigenis van Christus te zijn (Openbaring 12:11; Leviticus 14:17-18; Handelingen 1:8, 2:4, 2:39; Galaten 3:14).

De Heilige Geest is gegeven tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening en tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16; Galaten 5:16).

De Heilige Geest schenkt gaven aan de gelovige om geestelijke vrucht voort te brengen als bewijs van het Geestvervulde leven (1 Korintiërs 12:1-11; Galaten 5:22).

Genezing

Wij geloven dat Goddelijke genezing een onderdeel is van de verzoening en dat de kracht van Christus beschikbaar is voor zieken en gewonden in antwoord op het gelovige gebed (Jakobus 5:14-16). Zijn striemen zijn ons tot genezing geworden (Jesaja 53:5; Matteüs 8:17; Markus 16:18; Lukas 4:18; 1 Petrus 2:24).

We doen niet aan 'oneliners' en begrijpen dat de wereld complex is en vol met gebrokenheid. Wij blijven altijd in liefde ondersteunen als genezing uitblijft.

De Gemeente

Wij zijn van mening dat een zinvolle integratie in het Lichaam van Christus zal resulteren in de reiniging van alle zonden, door het bloed van Jezus, om één heel integraal persoon te worden (1 Tessalonicenzen 5:23; Handelingen 16:5; Hebreeën 10:25; 1 Johannes 1:3-7).

De Wederkomst

Wij zijn van mening dat de opname van de gemeente staat voor de persoonlijke en zichtbare wederkomst ('de Parousia') van Jezus Christus in heerlijkheid en macht.

Wij geloven dat wij dan veranderd worden naar Zijn beeld en Hem zien zoals Hij is en worden opgenomen om de Heer Jezus in de lucht te ontmoeten (Handelingen 1:11; 1 Tessalonicenzen 4:16-17; Titus 2:13; 1 Johannes 3:2).