Visie en Identiteit

Je bent op zoek naar een (nieuwe) kerk en je wilt weten of wij een geschikte gemeente zijn voor jou?

We willen je hier graag bij helpen en daarom hebben we een aantal zaken beschreven die wij als kerk belangrijk vinden.

Op deze pagina kan je lezen over onze geloofsbelijdenis, identiteit en eindtijdvisie en hoe dit vorm krijgt in onze samenkomsten. De tekst is zoveel mogelijk voorzien van Bijbelverzen of andere verwijzingen.

Lees om te beginnen deze drie artikelen:

Luister naar onderstaande selectie van preken zodat je een idee krijgt van onze boodschap en de dynamiek in de samenkomst:

Lees tot slot de rest van deze pagina aandachtig door. Daarna kan je een goed beeld vormen van onze visie en identiteit en of wij aansluiten bij jouw opvattingen van het christelijke geloof.

Geloofsbelijdenis

Onze identiteit wordt mede bepaald door onze opvatting van Gods bedoeling met Zijn Woord en het offer van Jezus Christus. Dit hebben wij globaal verwoord in onze geloofsbelijdenis.

Onze geloofsbelijdenis vormt de geestelijke grondslag voor onze gemeente. Het is een beknopte beschrijving van de belangrijkste Bijbelse thema's en vormt de basis van wat wij geloven.

Vanuit deze basis willen we een hechte geloofsgemeenschap vormen. Wij zoeken naar gelijkgerichtheid en éénheid in streven en overtuiging, altijd vanuit een eigen vrije keuze.

Identiteit

Je identiteit.

Dat is wie je bent, hoe je wilt overkomen en waar je als gemeente voor wilt staan én voor wilt strijden (Romeinen 15:30; 2 Korintiërs 10:4; Efeziërs 6:12; Kolossenzen 1:29).

Theologisch gezien kunnen wij ons vinden in een Evangelische en Charismatische visie op geloof. We zijn Evangelisch, omdat wij getuigen willen zijn van Jezus Christus (Openbaring 12:11).

We zijn ook Charismatisch, omdat we geloven in Gods gaven en de noodzaak van Zijn kracht om te kunnen leven naar Zijn wil (1 Korintiërs 4:20; Efeziërs 1:3).

Wie wij zijn uit zich in onze omgang met elkaar. We hebben lief met een ongeveinsde liefde en daarin geleerd om onze verschillen te waarderen, omdat wij elkaar daarin aanvullen (1 Korintiërs 12:19-22).

De liefde, genade en vergeving die wij van God hebben ontvangen, stelt ons in staat om elkaar lief te hebben én te vergeven. Liefde betekent opbouwen, bemoedigen, maar ook elkaar (leren) aanspreken op verkeerd gedrag (1 Tessalonicenzen 5:11; Hebreeën 3:13). Dit doen we vanuit een levende, liefdevolle, relatie met Jezus Christus en met elkaar (Johannes 15:4).

Tot slot is onze eindtijdvisie sterk bepalend voor onze visie, identiteit en hoe wij met onze broeders, zusters en de wereld omgaan.

Eindtijdvisie

Wij geloven dat de weeën van de eindtijd te zien, te horen en te voelen zijn. Dit idee van een eindtijd begint met het erkennen dat er inderdaad een einde zal komen aan deze wereld ('dit tijdperk'; 2 Petrus 3:10-13) en dat Satan nog een korte tijd heeft om deze wereld te mis-leiden (Openbaring 12:12).

Wij zijn van mening dat de Christen het voornaamste doelwit is van Satan omdat de ongelovigen al verloren gaan. Ook omdat onze tegenstander zich juist wil verheffen in datgene dat voor God bestemd is. De tempel van God: ons lichaam (2 Tessalonicenzen 2:4; 1 Korintiërs 6:19).

De wereld is sterk verdeeld, ideologieën botsen steeds feller en openlijker met elkaar. We zien de ingrijpende onderdrukking van broeders en zusters in Iran, Rusland, Afghanistan en Noord-Korea. Maar, ook in ons eigen land staan christelijke waarden steeds meer onder druk.

De Bijbel spreekt van specifieke tekenen die wijzen op de eindtijd. Hieronder staat een kleine selectie:

  • Brutaliteit van kinderen en een gebrek aan het belang van autoriteit (1 Timoteüs 3:4; 5:10; Jesaja 3:12).
  • Oorlogen en geruchten van oorlogen en (geestelijke) koninkrijken (ideologieën) die opstaan tegen elkaar (Matteüs 24:6).
  • Toenemende zondigheid en wetteloosheid. Zelfs het institutionaliseren en bij wet legaliseren van de zonde (2 Tessalonicenzen 2:3; 1 Johannes 3:4; Matteüs 24:12).
  • De liefde verkilt en de onverdraagzaamheid tussen (valse) broeders en zusters neemt toe (Matteüs 24:12; Johannes 13:35).
  • Hongersnoden en besmettelijke ziektes (Matteüs 24:7; Lucas 21:11).
  • De technologische vooruitgang (AI, digitale ID's, Transhumanisme, enz.) om een gesloten economisch ECO-systeem te bouwen en te handhaven (sociaal kredietsysteem). Hiermee wordt uitsluiting mogelijk op individueel, institutioneel en maatschappelijk niveau van iedere onwelgevallige mening (Openbaring 13:15; 14:9).

Wij geloven dat al deze dingen zich kunnen en zullen manifesteren in een ongekende verdrukking van Christenen (nagenoeg) wereldwijd (Matteüs 24:21; Romeinen 5:3). Dit proces van (lichamelijke) verdrukking is ook in het Westen begonnen met de (psychische en geestelijke) verdrukking van bijv. het vrije woord. Wij zijn ervan overtuigd dat een onwelgevallige mening moet bestreden worden in een open discussie met het woord, nooit door censuur (Cancelcultuur).

Het globale idee van onze eindtijdvisie is verwoord door J.E. van den Brink. Wij staan niet achter zijn hele gedachtegoed, maar wel achter deze tekst-voor-tekstverklaring van de Openbaring van Jezus Christus.

Wij geloven dat de komst van Koning Jezus aanstaande is. Zodra Hij komt willen wij Hem met open armen ontvangen. Zonder gedachten als "had ik mijn vader of moeder maar vergeven" of "had ik dit of dat nog maar gedaan".

We willen nu leven in de wetenschap dat Jezus Christus ieder moment kan terugkomen (Lucas 17:24). We willen klaar zijn, zoals de vijf wijze maagden (Matteüs 25:2). Het uitzien naar Zijn spoedige komst zal in toenemende mate onze hoop zijn (1 Tessalonicenzen 4:17).

Samenkomst

Onze geloofsbelijdenis, identiteit en eindtijdvisie bepalen hoe wij met elkaar omgaan in de samenkomst en het dagelijkse leven. Dit zou, volgens ons, vorm moeten krijgen in het onderstaande:

  1. De noodzaak van waarachtige, ongeveinsde liefde en verbondenheid (vanuit vrijheid).
  2. De noodzaak om, vanuit die liefde, elkaar aan te spreken, te bemoedigen en op te bouwen in het geloof (Hebreeën 3:13).

In onze gemeente is daarom openheid, eerlijkheid en een directe sfeer, altijd vanuit en met wederzijds respect. We houden van elkaar, ondanks verschil van mening, karakter of persoonlijkheid. Die liefde betekent dat we geestelijk en praktisch voor elkaar klaar staan.

Liefde, betrokkenheid en commitment zijn holle begrippen in onze maatschappij en dat zien we ook bij veel Nederlandse kerkgangers. Ondanks de grote waarde van echte vrijheid en verbondenheid is niet iedereen bereid om de prijs voor de overwinning te betalen (Matteüs 13:46). Ze willen wel de vrijheid en Gods kracht, maar niet door de pijn gaan om daar te komen. Wij noemen dit je (eigen) kruis opnemen (Matteüs 16:24; Lucas 9:23; Marcus 8:34).

Geen kruis in jouw leven = geen kracht in jouw leven! 

Als je niet bereid bent om zelf te veranderen, dan mag dat en ben je nog steeds welkom bij ons. Maar, onze gemeente, de prediking en de aanbidding zijn wel voortdurend gericht op die noodzakelijke verandering en de overwinning van Christus met een oog voor pijn, verdriet en zwakte.

Jezus Christus heeft Zijn heerlijkheid, als Zoon, achtergelaten om ons te verlossen van de hel, door een vreselijke en beschamende dood aan het kruis. Deze grote prijs, dit besef, motiveert ons om ons gedrag te veranderen. Waarachtig geloof moet - op een zeker moment - geëffectueerd worden in gedrag dat daarbij past. De vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23), een veranderd leven, bewijst dat je dit geloof inderdaad hebt (Lucas 3:8; Matteüs 7:20; Matteüs 7:18).

Wij willen leven in de wetenschap dat we op een dag voor de schepper van hemel en aarde staan, Jahweh. Een leven waarbij onze liefdevolle Vader op die dag tegen ons kan zeggen:

Zijn wij iets voor jou?

De meeste christenen hebben het niet makkelijk om in onze gemeente "te aarden" en onze opvattingen eigen te maken. Ze voelen zich altijd welkom, geliefd en gezien, maar het is ook wennen aan de openheid. Wij denken dat dit noodzakelijk is om te kunnen veranderen naar Gods beeld en onze trauma's en pijnen onder ogen te zien en daadwerkelijk op te lossen.

Velen zijn opgegroeid in behoudende kerken, gebouwd op Calvinistische grondslag. Het loslaten van overgeleverde "waarheden" is niet eenvoudig (Marcus 7:9). Vrijkomen van religieuze programma's, in je denken (wetticisme), is een strijd die zelfs met veel steun van de kerk en de Heilige Geest zwaar te noemen is.

Aan de andere kant zijn er ook gelovigen uit "losse" kerken. Zij hebben geen geduld voor diepgang en kunnen preken die langer dan vijftien minuten duren moeilijk volhouden. Het gaat na de kerk vooral over de muziek, dat het zo gezellig was en dat je eindelijk weer die ene persoon hebt kunnen spreken. Het Christendom is volgens hen oppervlakkig en kost hen eigenlijk niets, maar straks kost het hen misschien wel alles...

In onze gemeente heerst liefde en genade en dat betekent vriendelijk en verdraagzaam zijn, maar ook elkaar niet in zonde laten doorleven en elkaar aanspreken op verkeerd gedrag (Galaten 5:13; 1 Korintiërs 4:21; Romeinen 6:1; Lucas 6:37-42). In onze gemeente ligt de nadruk op vergeving en dat vraagt openheid en nederigheid naar elkaar en goed zicht op Gods vergeving voor onszelf (Romeinen 12:18).

Voor de mens is een groot offer gebracht door Jezus Christus. Met Zijn eigen leven heeft Hij de prijs betaald aan God, die nodig was om ons te verlossen van de eeuwige dood.

De waarde van het kruis is prachtig verwoord door de bekende voorganger Shadrach M. Lockridge. Wij willen de waarde van dit kruis van Christus (in objectieve zin) toepassen in ons eigen leven (in subjectieve zin).

Goed begrip van het Evangelie moet op een zeker moment resulteren in de wil om God te volgen en je kruis te dragen. Alleen dan kan God Zijn kracht verlenen aan jouw persoonlijke leven.

Kan je grotendeels instemmen in bovenstaande visie en denk je dat jij jezelf thuis kan voelen in onze gemeente? Ben je klaar met verslagenheid? Het gevoel van onmacht?

Wil je graag in het overwinnende geloof van Christus wandelen, maar heb je daar hulp nodig? Dan zijn we misschien een geschikte kerk voor jou.

Wees welkom!

We hebben iedere zondag van 10u - 13u een dienst.

Heb je toch nog vragen? Stel die dan gerust via het contactformulier.

Dit is Onze Koning

Hij had geen dienaren, maar
ze noemden Hem Meester

Hij had geen diploma, maar
ze noemden Hem Leraar

Hij had geen medicijnen, maar
ze noemden Hem Genezer

Hij had geen leger, maar
koningen vreesden voor Hem

Hij won geen veldslagen, maar
toch veroverde Hij de wereld

Hij pleegde geen enkele misdaad, maar
toch kruisigden zij Hem

Hij werd begraven in een tombe, maar
Hij is opgestaan en Hij leeft!

Zijn naam is Jezus Christus, onze Koning