Kan een Christen bezeten zijn

Kan een Christen bezeten zijn?

Leestijd: 6 minuten

Kan een Christen – net zoals een ongelovige – bezeten zijn door een demoon? Dit is een terechte vraag waarop het antwoord meestal de strekking heeft van: “Nee, want een Christen is al het bezit (eigendom) van God”, maar klopt die redenering wel?

Hieronder staan twee voorbeelden van dat soort reacties:

“Elke gelovige is een tempel van de Heilige Geest. God bezit ons. Daarom is het duidelijk dat een demon ons nooit op die manier kan bezitten. 1 Johannes 4:10 leert ons dat “Hij die in u is (dat is de Heilige Geest) groter is dan hij die in de wereld is (dat is de duivel)” De Heilige Geest is in ons. De duivel is in de wereld. En omdat de Heilige Geest groter is dan de duivel, kan de duivel nooit in ons komen om ons te bezitten. Dus zorg ervoor dat je een kind van God bent, zodat je zeker kunt zijn dat geen enkele demon je ooit kan bezitten”.
www.bijbelwoord.nl

“Waar God is, daar kan de vijand niet blijven. Waar God heerst, daar kan Satan niet ook heersen. God is Schepper, Satan is schepping. God zal nooit toestaan dat een christen bezeten is door iets of iemand anders dan Hijzelf, want Hij regeert daar nu”.
www.calvarychapel.nl

In 1 Korintiërs 6:19 staat inderdaad dat wij (ons lichaam) een tempel zijn van de Heilige Geest en het is ook zo dat wij mede gebouwd worden tot een woonstede Gods. In Efeziërs 2:22 staat specifiek dat het gaat om een woonstede in de geest. In de Engelse Statenbijbel (KJV) zijn de Griekse woorden ναος, ἱερόν en τέμενο allemaal vertaald met het woord tempel. Het Griekse woord voor tempel in v.19 is ναος (zeg: naos) en heeft alleen betrekking op het Heilige en het Heilige der Heiligen (dus niet het hele heiligdom).

De driedeling van de mens

De mens bestaat – volgens de Bijbel – uit drie te onderscheiden (Hebreeën 4:12) delen, te weten: geest, ziel en lichaam (1 Thessalonicenzen 5:23; Matteüs 10:28; Handelingen 7:59; Romeinen 1:9; 1 Korintiërs 14:14). Onze geest is het meest innerlijke deel van de mens. De geest van de gelovige is tot leven gebracht en verbonden met Gods Geest. Het lichaam is het buitenste zichtbare deel en onze ziel behoort ook tot het innerlijke deel en bevindt zich als het ware tussen de geest en het lichaam.

Lees hier meer over de driedeling van de mens of lees de boeken Wat is de mens? van T. Austin-Sparks en De Geestelijke Mens van Watchman Nee.

Alleen de menselijke geest is volledig verlost door God en ook volledig Zijn bezit geworden (1 Korintiërs 6:19). De Bijbel zegt dat de geest van de gelovige is gerechtvaardigd en is geheiligd. Dit heeft God over ons verklaard (!) en deze nieuwe toestand geeft ons nu al 100% zekerheid dat we gered zijn (dus geen ruimte voor twijfels). Veel onzekerheid over onze redding ontstaat doordat er onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen geest en ziel. De geest is nu al helemaal verlost, maar de ziel moet nog worden getransformeerd. Daarom staat er in de Bijbel aan de ene kant: je bent nu al in een nieuwe toestand (met je geest), maar je moet ook nog in de nieuwe toestand komen (de ziel moet transformeren). Denk hierbij bijvoorbeeld aan: de Oude mens is gestorven (Romeinen 6:6) en leg de Oude mens af (Efeziërs 4:23).

LEES OOK
Niveaus van bezetenheid

De driedeling van de tempel

De Oudtestamentische tempel bestond ook uit drie delen die symbolisch corresponderen met de mens. De Voorhof symboliseert het lichaam, het Heilige vertegenwoordigt de ziel en het Heilige der Heiligen symboliseert de (wedergeboren) geest. De Hogepriester ging slechts één keer per jaar van de Voorhof via het Heilige naar het Heilige der Heiligen. Door het offer van de eeuwige Hogepriester, Jezus Christus, weten wij dat het voorhangsel, datgene dat symbool staat voor de scheiding (heilig/onheilig) met God, is weggenomen (Exodus 26:33; Hebreeën 9:3; Matteüs 27:51). Zijn Geest heeft gemeenschap met onze geest en zo beïnvloedt God onze ziel, wat op haar beurt een positieve uitwerking heeft op ons lichaam. Dit gebeurt allemaal door geloof. Wij kunnen nu dus altijd direct gemeenschap hebben met God door ons geloof.

Kan een Christen gedeeltelijk of volledig bezeten worden?

Nu we dit alles hebben geleerd, kunnen we ons beter afvragen of er bepaalde delen van de mens “bezeten” kunnen worden (zie duiding van bezetenheid aan het einde van dit artikel). Het antwoord daarop is ja, maar niet onze geest want die is inderdaad volledig Gods bezit geworden. Als dit niet zo is dan hebben we niet de zekerheid van onze verlossing door Jezus Christus.

Het doel van Satan is dat hij aanbeden wordt en dat hij zich kan verheffen in de mens in plaats van God (2 Tessalonicenzen 2:4). Bij een Christen heeft hij geen enkele toegang tot de geest, maar wel tot de ziel. Zo probeert hij door grote druk op de ziel uit te oefenen de menselijke geest te verzwakken. Dit doet hij vooral door misleiding, zodat wij God gaan wantrouwen tot wij Christus uit eigen beweging verwerpen (2 Thessalonicenzen 2:3). De Bijbel maakt duidelijk dat onze ziel (denken, emoties, vijf zintuigen) beïnvloed kan worden door geestelijke machten (Efeziërs 6:11; Matteüs 16:23).

De eerste tegenreactie is dus een wedervraag: “Welk gedeelte bedoel je precies als je het hebt over bezetenheid?”. De geest van de gelovige is volledig eigendom van God (“en dat gij niet van uzelf zijt” cf. 1 Korintiërs 6:19), maar de ziel kan mogelijk wel in bepaalde mate “bezeten zijn” door een demoon.

Een tweede tegenargument vinden we in de keuze om δαιμονίζομαι (daimonizomai) alleen te vertalen met ‘bezeten’. Het Griekse woord daimonizomai is – over het algemeen – vertaald als ‘bezeten(e)’ (NBG), ‘van den duivel bezeten’ (SVV) of ‘possessed with devils’ (KJV). Sommige theologen en Griekse taalwetenschappers zijn van mening dat demonen ‘hebben’ een betere vertaling is dan bezeten ‘zijn’. De betekenis is dus niet perse dat je volledig bezeten bent en je totaal geen controle meer hebt over jezelf. Nee, de ziel wordt in een bepaalde mate bezeten door demonen. Je kan hier lezen over de verschillende niveaus van bezetenheid; de eerste twee niveaus herken je misschien wel.

Tot slot wil ik je uitdagen om naar de volgende bevrijdingsdienst van Win Worley te kijken en jezelf twee dingen eerlijk af te vragen:
1). Zijn hier ook manifestaties te zien van demonen? (of is alles psychisch);
2). Zo ja, zijn de mensen die daar manifesteren dan allemaal ongelovig?

Wat zegt de Bijbel?

In Matteüs 16:16 zegt Petrus geinspireerd door de Heilige Geest: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!”. Niet veel later – in Matteüs 16:23 – spreekt Jezus de bestraffende woorden: “Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.” Petrus had zijn onderscheidingsvermogen (1 Korintiërs 12:10) moeten gebruiken en doorhebben dat hij nu geinspireerd werd door een andere geest.

LEES OOK
De betekenis van Zachtmoedigheid

Een Kananese vrouw (een ongelovige) zegt tegen Jezus: “Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten.” (Matteüs 15:22). Nadat de vrouw Hem meerdere malen smeekt om hulp zegt Hij: “Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.” Het brood der kinderen heeft betrekking op de uitdrijving van demonen en behoort – volgens Jezus – toe aan de kinderen oftewel de gelovigen.

In Matteüs 12:44 staat dat het een groot gevaar is om een opgeruimd, maar niet gevuld huis te hebben. De context maakt duidelijk dat het gaat over een “leegstand” nadat demonen zijn vertrokken. Waar zou een ongelovige zijn huis precies mee moeten vullen? Alleen Gods Geest kan de lege ruimte opvullen en die staat niet ter beschikking aan ongelovigen.

In Efeziërs 4:27 staat “en geeft de duivel geen voet”. Dit betekent zoveel als: geef demonen geen ingang om beklemmende gedachten toe te laten die leiden tot zondige gedachten en zondige daden als gevolg.

Tot slot: Nergens, maar dan ook echt nergens staat geschreven dat een christen niet gedemoniseerd kan worden.

Andere bijbelteksten over bezetenheid: Matteüs 4:24; 8:16, 28, 33; 9:32; 12:22; 15:22; Marcus 1:32; 5:15-16, 18; Lucas 8:27, 36 en Johannes 10:21.

De Bijbel over onze autoriteit

Veel christenen zitten behoorlijk in de problemen en leiden een zwak geloofsleven. Zou dat het gevolg kunnen zijn van het feit dat zij een deel van Gods oplossingsmethode niet kennen of verwerpen?

God heeft ons autoriteit gegeven om de druk van onze tegenstander weg te nemen (tijdelijk of permanent). Zo ontstaat er ruimte om te kunnen voldoen aan Gods wil en je ziel steeds meer te transformeren naar het beeld van Jezus Christus.

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen (= dat gaat over jou en mij) volgen:
in mijn naam (= de autoriteit in Christus)
zullen zij (= wij) boze geesten uitdrijven (Marcus 16:17).

Een proclamatie voor je vrijheid uit Jesaja:

Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten,
en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen.
Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege,
luidt het woord des HEREN (Jesaja 54:17).

Heb je bepaald gedrag laten zien dat je niet kan veranderen?

Vraag de Heilige Geest om je te helpen of je beïnvloedt wordt door boze machten. In Jezus Christus ben je altijd verzekerd van de overwinning! (Romeinen 5:17; Kolossenzen 2:15; Efeziërs 1:21). Wij geloven dat God ons heeft gekocht en betaald (1 Korintiërs 6:20, 7:22) en dat onze geest volledig van Hem is.

Nu is het onze taak om onze ziel (de onvernieuwde delen) aan Hem te onderwerpen door bijvoorbeeld ons denken te vernieuwen (Romeinen 12:1-2). Daar kunnen het model voor innerlijke genezing en andere artikelen op deze website je mee op weg helpen.

Wees verlost, in Jezus’ naam!

Wil je meer leren over dit onderwerp? Lees dan eens het toegankelijk boek Pigs in the Parlour van Frank J. Hammond.

Deel dit artikel: