De kracht van gebed, een getuigenis

De kracht van gebed, een opzienbarend getuigenis

Geschreven door Marc Henzen in

Leestijd: 5 minuten

Vertaald door: Chris Zwaans (bron: www.thesecretofeternallife.com)

Jerome Stowell bevestigt, met opmerkelijk wetenschappelijk bewijs, de bewering van Petrus dat christenen worden bewaakt door Gods de kracht van gebed. Dr. N. Jerome Stowell, een prominente Amerikaanse wetenschapper, was ooit een atheïst. Jarenlang werkte hij samen met andere wetenschappers aan onderzoek naar de verborgen geheimen van de atoomwetenschap. Daarbij deed hij ontdekkingen die niet alleen de wetenschap ten goede kwamen, maar ook zijn atheïstische kijk op het leven veranderde. Het nu volgende verslag van zijn levensveranderende ervaring komt uit het “Fellowship Magazine”, Zuid-Afrika.

Ik was een cynische atheïst die geloofde dat God slechts een projectie was van de verbeelding van de mens. Ik was niet in staat te geloven in een levend goddelijk wezen, dat van iedereen houdt en macht over ons heeft.

Op een dag werkte ik in het grotere laboratorium van een kliniek. Ik had de taak om de golflengte en de kracht van de straling van het menselijk brein te meten. Ik stemde ermee in om een gevoelig experiment met mijn collega’s te ondernemen. We wilden onderzoeken wat er in het menselijk brein gebeurt tijdens de overgang van leven naar dood. Hiervoor hadden we een vrouw uitgekozen die leed aan een dodelijke hersenkanker. In ziel en geest was ze volkomen normaal en ze stond bekend om haar liefdevolle, opgewekte houding. Lichamelijk was ze echter in een zeer slechte conditie. We wisten dat ze op het punt stond te sterven, en zij wist het ook. We hadden vernomen dat we te maken hadden met een vrouw die had geleefd in de overtuiging dat Jezus Christus haar persoonlijke Verlosser was. Kort voor haar dood hebben we hooggevoelige opnameapparatuur in haar kamer geplaatst. Dit instrument zou onthullen wat er in haar hersenen zou gebeuren tijdens de laatste momenten van haar leven. Boven het bed hadden we bovendien een kleine microfoon geplaatst om ons in staat te stellen te horen wat ze zei, mocht ze nog spreken voordat ze stierf.

Een overweldigende belevenis

We hadden vijf geluidswetenschappers gekozen van wie ik waarschijnlijk de meest gematigde en hardvochtige was. We stonden gespannen bij onze instrumenten te wachten. De wijzer stond op ‘niets’ en kon bij positieve registratie tot 500 graden naar rechts en bij negatieve registratie tot 500 graden naar links bewegen. Niet lang daarvoor hadden we met behulp van hetzelfde apparaat de output gemeten van een zender die een programma van 50 kilowatt sterk de ether in zond. Het betrof een boodschap die over de hele wereld kon worden gedragen. Tijdens die test merkten we een positieve aflezing van negen graden.

De laatste momenten van de stervende vrouw leken te zijn aangebroken. Plots hoorden we haar bidden en God prijzen. Ze smeekte God om al diegenen te vergeven die haar tijdens haar leven onrecht hadden aangedaan. Toen gaf ze een volledige uiting van haar geloof in God door te zeggen: “Ik weet dat u de enige betrouwbare bron van kracht bent en blijft voor al Uw schepselen.” Ze dankte Hem voor Zijn kracht waarmee Hij haar haar hele leven had gesteund en ook voor de zekerheid dat ze bij Jezus Christus hoorde. Ze proclameerde naar Hem dat ondanks al haar lijden, haar liefde voor Hem niet was afgenomen. In herinnering aan de vergeving van haar zonden door het bloed van Jezus Christus, onthulden haar woorden een onbeschrijfelijke gelukzaligheid. Ten slotte verheugde ze zich in de vreugde en de wetenschap dat ze spoedig haar Heiland zou zien. Diep ontroerd stonden we rond onze instrumenten. We waren al vergeten wat we eigenlijk wilden onderzoeken. We keken elkaar aan en schaamden ons niet voor onze tranen. Ik was zo gegrepen door wat ik had gehoord dat ik moest huilen zoals ik sinds mijn kindertijd niet meer had gedaan. Plots hoorden we, terwijl de vrouw bleef bidden, een klikkend geluid uit onze instrumenten. Toen we naar het apparaat keken, ontdekten we dat de wijzer op 500 graden positief stond en voortdurend tegen de beperking aan tikte. De stralingsenergie moet de schaal van onze instrumenten hebben overschreden. Alleen de kleine begrenzing pin belemmerde de wijzer om hoger te klimmen.

LEES OOK
Links & Downloads

Onze gedachten raasden. We hadden nu, met behulp van een technisch onderzoek, een geweldige ontdekking gedaan: het brein van een stervende vrouw die in contact stond met God, ontwikkelde een kracht die meer dan 55 keer sterker was dan de output van een wereldwijde radio-uitzending. Hier wordt men herinnerd aan de uitspraak van Dr. Alexis Carrel, de Nobelprijswinnaar, dat “gebed de sterkste vorm van generatieve energie is.”

Om ons onderzoek voort te zetten hebben we ons opnieuw verenigd in een experiment. Deze keer kozen we voor een bijna krankzinnige man. Nadat we onze instrumenten weer hadden ingesteld, vroegen we de verpleegster om de patiënt op de een of andere manier te irriteren. De man reageerde met beledigingen en vloeken. Alsof dat niet voldoende was, maakte hij op godslasterlijke wijze misbruik van de naam van God. Opnieuw begonnen onze instrumenten te klikken. Onze ogen waren in spanning op de wijzer gefixeerd. Wat waren we geschokt toen we vaststelden dat de indicator op 500 graden negatief stond en tegen de begrenzing pin was gedrukt! We hadden het doel van onze ontdekking bereikt.

Mijn atheïstische levensfilosofie begon af te brokkelen

Door middel van instrumentele metingen hadden we vastgesteld wat er in het menselijk brein gebeurt bij het overtreden van een van de tien geboden. We waren erin geslaagd om zonder twijfel de positieve kracht van God en de negatieve kracht van de boze wetenschappelijk te bewijzen. Al snel werd ons duidelijk dat een mens die leeft volgens de goddelijke wetten en in contact met God, de kracht van God uitstraalt. Door echter Gods geboden ‘Gij zult niet…’ te negeren, vindt men als resultaat een negatieve uitstraling, namelijk satanische kracht.

LEES OOK
Afval van geloof (De gelijkenis van de Shake-out)

Op dat moment begon mijn atheïstische levensfilosofie af te brokkelen. De gedachte overweldigde me: “Zou er toch een God kunnen zijn, die in staat is om de boodschap te ontvangen die Hem in gebed toe is gezonden?” In dat geval stond zelfs ik voor de alwetende God. De dwaasheid van mijn ongeloof werd me steeds duidelijker. Omdat ik eerlijk tegen mezelf wilde zijn, kon ik de indringende waarheid niet buitensluiten. Zodoende werd ik een gelukkige discipel van Jezus en leerde ik in Hem te geloven als mijn persoonlijke Verlosser. Tegenwoordig weet ik dat de aureool die de kunstenaars vaak rond het hoofd van Jezus hebben geschilderd, geen artistieke fantasie is, maar een goddelijke realiteit.

Wat een bevrijdende kracht straalde Jezus uit en doet dat nog steeds! Dezelfde kracht zou geopenbaard moeten worden in het leven van de verlosten, want Jezus zei: “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn.” (Handelingen 1:8). Wat hebben we deze kracht van gebed hard nodig in de strijd tegen de krachten van de duisternis. Als voormalig atheïst dank ik God dat Hij mij met Zijn Geest en Zijn kracht heeft vervuld.

Beste lezer, hoe zou de wijzer van deze meter in uw geval reageren? Als je weet dat het negatief zou zijn, dan smeek ik je om tot Jezus Christus te komen, want Hij zei: “Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven” (Mattheus 11:28).

Dr. Alexis Carell over de kracht van gebed 

  • Gebed is een kracht die even werkelijk is als de aardse zwaartekracht. Als arts heb ik mannen gezien die, nadat alle andere therapieën hadden gefaald, uit hun ziekte en melancholie waren verlost door de serene inspanning van het gebed. Alleen in gebed bereiken we die volledige en harmonieuze samensmelting van geest, ziel en lichaam, die het broze menselijke riet zijn onwankelbare kracht geeft.
  • Gebed is, net als radium, een lichtgevende en zelfgenererende vorm van energie.
  • De invloed van gebed op de menselijke geest en lichaam is even aantoonbaar als die van afscheidende klieren. De resultaten kunnen worden gemeten in termen van toegenomen fysiek drijfvermogen, grotere intellectuele kracht, moreel uithoudingsvermogen en een dieper begrip van de realiteit die ten grondslag ligt aan menselijke relaties.
  • De krachtigste vorm van energie die iemand kan opwekken is geen mechanische, elektronische of zelfs atoomenergie, maar gebedsenergie.

Lees hier ook over veel gemaakt fouten in gebed.

Deel dit artikel: