Het doel van kerkdiscipline

kerk-discipline

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der…

Lees meer

Twee aspecten van vergeving

aspecten-van-vergeving

Er zijn twee aspecten aan vergeving die goed onderscheiden moeten worden door de gelovige. Het eerste aspect is positioneel “in” Christus en onveranderlijk. Het ander aspect is van conditionele aard en in een bepaalde zin een uitwerking van de eerste en heeft daarnaast betrekking op de gemeenschap met elkaar. Vergeving voor: Behoud (redding)Van Hem getuigen…

Lees meer

Heiliging door gemeenschap

Het eerste (grote) gebod Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is een, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht (Markus 12:30; lees ook Matteüs 22:35-40). Het tweede (grote) gebod Het…

Lees meer