Gebed-veel-gemaakte-fouten

Veel gemaakte fouten in gebed

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 3 minuten

Het gebed van de christen wordt, ogenschijnlijk, niet altijd verhoord. Maar misschien kunnen we beter spreken van verhinderen in plaats van het niet verhoren van onze gebeden.Voor ons geloofsleven is het van groot belang dat onze gebeden wel verhoord worden.

Dat wij zelf ook de oorzaak kunnen zijn blijkt wel uit Jakobus:
“… of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen …” (Jakobus 4:3).

Het is dus van belang dat wij op de juiste manier tot God bidden, op Zijn voorwaarden. Hieronder vind je een aantal verkeerde opstellingen die in ons gebed kunnen voorkomen. Wij moeten begrijpen dat God niets kan met deze ‘gebeden’ omdat zij tegen bepaalde principes ingaan (bijv. ons gebed hoofdzakelijk op onze eigen noden richten) of dat wij bidden voor wat Hij al heeft gedaan (bijv. de overwinning op het oude leven).

Bidden voor Gods hulp om het ‘christelijke leven’ te kunnen leven

“Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst” (2 Petrus 1:3-4).

Vragen om meer kracht

“… maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt” (Handelingen 1:8, 11:15).

“Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen” (Lukas 10:19).

Bidden voor een overwinning op het oude leven

“… dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn” (Romeinen 6:6).

“Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd …” (Kolossenzen 3:9).

“… dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten” (Efeziërs 4:22).

God vragen om de vijand te verslaan

“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” (Kolossenzen 2:15).

“… opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren” (Hebreeën 2:14-15).

“Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten” (Lukas 6:27 zie ook Lukas 6:35).

Ons gebed richten op de vervulling van onze eigen noden

In het ‘Onzevader’ (Matteüs 6:9-13), het voorbeeld van hoe te bidden, bid Jezus tot God. Hij begint en eindigt dit gebed met lofprijs en aanbidding en een groot gedeelte heeft betrekking op zgn. ‘voorspraak’ voor anderen. Het gedeelte voor de persoonlijke nood is het kortste:

“Geef ons heden ons dagelijks brood …” (Matteüs 6:11).

Jezus begon met een vergelijking tussen de heidenen en christenen die God tot hun Vader hebben en zegt:

“En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt” (Matteüs 6:7-8).

Vragen om vergeving in plaats van het belijden van onze zonden

“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).


In het artikel ‘Hindernissen tot een overwinnend leven‘ staan Schriftverwijzingen voor effectief gebed.

Deel dit artikel: