stappen-tot-overwinning

Stappen tot een overwinnend leven

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Deze punten vormen de smalle weg naar een levensstijl van overwinning in Christus.

 1. Openbaring en (h)erkenning van de problemen en de complexiteit van de bolwerken die je moet aanpakken en waarschijnlijk in het onderbewuste geadresseerd moeten worden (2 Korintiërs 10:3-5; Romeinen 6:1-23; Hebreeën 12:1).
 2. Berouw en vergeving (Matteüs 18:21-35; Markus 11:25-26).
 3. Bevrijding en herstel vanaf de wortel van elk bolwerk uit vorige generaties ontstaan door ongerechtigheid, vloek, claim, verbinding, manipulatie en/of dwang (2 Korintiërs 4:2).
 4. Verzoening en hereniging met je medegelovigen en anderen waarmee je een conflict hebt. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. (Hebreeën 12:14; Job 42:10).
 5. Herstel en vernieuwing van je leven en je denken (Romeinen 12:2).
 6. Wees vastbesloten midden op het pad te blijven en generlei betrokkenheid te hebben bij dingen die scheiding veroorzaken in de relatie met de Heer. Concreet: omhels het kruis, zoek gemeenschap en maak Christus jouw wijsheid (Jakobus 4:7).
 7. Weiger en weersta de stem van de vijand over gemakkelijke oplossingen en van de verleiding om te vluchten, te ontsnappen of je terug te trekken (1 Johannes 1:9; Efeziërs 4:30-32; Jakobus 4:7) in je eigen wereldje.
 8. Overdenk en onthoud voortdurend de waarheid van het Woord van God (Jozua 1:8).

De kracht van lofprijs en aanbidding…

 1. Voorkomt de ontwikkeling van tweeslachtigheid (Jakobus 1:2,8).
 2. Helpt de waarheid om deel te zijn van de geest.
 3. Satan heeft geen wapens tegen Christus verheffen in aanbidding.
 4. Bekrachtigd de geest van de mens.
 5. Richt een ondoordringbare muur op tegen de belangrijkste vijand van ontmoediging door het omzeilen van de ziel.
LEES OOK
Het geheim van de voeten van de hinde

Commentaar: Na zo’n veertig jaar bediening in bevrijding, genezing en counseling ben ik, John Mol, tot de conclusie gekomen dat de voortdurende vrijwaring van demonische machten afhangt van de gewilligheid van de gelovige om in Christus te blijven (Johannes 15). Dit is alleen mogelijk door een houding van overgave en een nederige levenswandel in onderwerping aan het kruis van Christus. Niet dat christenen in bepaalde gevallen geen bevrijdingsgebed nodig hebben. Waar het hier echter om gaat is de noodzaak tot inkeer te komen van verkeerde, zondige wegen door berouw (2 Korintiërs 7:9-10) en door vernieuwing van denken in plaats van het volgen van de Leugen (Romeinen 12:2; 1:25; Johannes 8:44; 2 Tessalonicenzen 2:9-10). De Leugen bestaat uit het liever vereren van het schepsel dan de Schepper (Genesis 3; Romeinen 1:25) door Jezus Christus niet als Waarheid te omhelzen (Johannes 14:6). Men moet deel hebben aan de goddelijke natuur door geloof in Gods alles te boven gaande grote en kostbare beloften in Christus Jezus, enzovoorts. (2 Petrus 1:4). Het is niet zo dat de gelovige niet te maken kan krijgen met demonen, maar de basis van demonische invloed (wettelijke rechten van de vijand vanwege ongehoorzaamheid) of vloeken uit vorige generaties met hun macht over de ziel, zal verbroken en vernietigd worden door het vervangen van de Leugen door de Waarheid en toewijding. Dit is een daad van de wil, bekrachtigd door en tot eer van God, door vernieuwde gedachten en emoties (Romeinen 12:2). In Johannes 8:31 zegt Jezus nadrukkelijk tegen de Joden die in Hem geloofden: “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij” en Johannes 8:32: “gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”.

Deel dit artikel: