abc

Het ABC van de overwinnaars

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 4 minuten

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood” (Openbaring 12:11).

“Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade” (Romeinen 6:14).

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:37).

De ‘A’ is van Autoriteit van het Woord…

Zij overwinnen door het Woord van hun Getuigenis: Zij kennen de transformerende kracht van het gesproken Woord van God, en de autoriteit tegen Satan die er vanuit gaat.

De ‘B’ is van het Bloed als basis…

Zij overwinnen de Duivel door het Bloed van het Lam: Zij steunen totaal op de voorziening van het offer door Jezus Christus aan het kruis op Golgotha.

De ‘C’ is van Communie met het kruis…

Jezus identificeerde zich met hen en gaf Zijn leven, nu lijden de gelovigen met het kruis. Hun identificatie met Zijn lijden (Filippenzen 3:10), te leven voor Zijn naam zodat zij zullen triomferen over elke aanval van de vijand en zullen Jezus gekroond en erkend zien als Heer door de wereld.
We komen in een tijd waar de opstelling in geloof van de gelovigen doorslaggevend zal zijn voor hun getuigenis in Christus en hun verovering over de machten van de vijand.
In de laatste dagen van dit tijdperk zal het noodzakelijk zijn om volledig bekend te zijn met de werkingen en de kracht van de Heilige Geest en het gezag van de naam van Jezus, door het kruis van Christus. (Matteüs 28:18; Efeziërs 1:19-22).
In de periode vóór de wederkomst van Jezus Christus zal toenemende demonische activiteiten poging doen om Christus te onttronen en Satans troon op te zetten in de samenleving. De vijand zal niet slagen, vanwege de overwinnaars, zij zullen hem in de weg staan. Zij zullen staan in de autoriteit van overvloed van gerechtigheid en genade van hun Heer Jezus Christus, (Romeinen 5:17) en zullen overwinnen op de demonische oppositie en misleidingen door het terugdringen en vernietigen van de bolwerken van de duivel.

Filippenzen 3:10  “Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende…”

Matteüs 28:18  “En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde”.

Efeziërs 1:19-22  “en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,  (20)  die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,  (21)  boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.(22)  En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente”.

Romeinen 5:17  “Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus”.

De Autoriteit van het Woord (1 Tessalonicenzen 2:13)

De autoriteit van het Woord van God hangt volledig af van Zijn almacht, alomtegenwoordigheid en alwetendheid, Zijn eeuwig bestaan en zijn directe relatie met Zijn Woord tot de mensheid.
Al deze eigenschappen en dynamieken zijn in Jezus Christus. De bepalingen en voorwaarden zijn volledig voldaan door de Zoon van God en voldoen aan alle juridische vereisten van een heilig God, om met voldoening achter Zijn Woord te ‘staan’ en het effectief uit te kunnen voeren.

Matteüs 4:4 “Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” (Deuteronomium 8:3).

Markus 13:34 “Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht (autoriteit) gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken”.

Lukas 11:28 “Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren “(fulasso: bewaken, beschermen, ervoor zorgen niet te overtreden).

Efeziërs 6:17 “en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord (rhema) van God”.

1 Petrus 1:25 “maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is” (Jesaja 40:8).

Jeremia 1:12 “Daarop zeide de Here tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen”.

De basis van het Bloed van het Lam (Hebreeën 9:22)

Matteüs 5:18 “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied”.

Matteüs 24:35 “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”.

Lukas 21:33 “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”.

Romeinen 5:9 “Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn”.

Efeziërs 1:7 “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade” (Kolossenzen 1:14).

Kolossenzen 1:20 “en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”.

1 Johannes 1:7 “maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde”.

Communie met het Kruis (Romeinen 6 en Filippenzen 3:10)

Jakobus 1:12 “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben”.

Matteüs 28:20 “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”.

Lukas 14:27 “Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn”.

1 Korinthiërs 1:18 “Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods”.

Galaten 6:14 “Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld”.

Kolossenzen 2:14 “door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen”.

Psalmen 102:26 “die zullen vergaan, maar Gij houdt stand” (Hebreeën 1:11).

Titus 1:2 “in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet liegt, voor eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl Hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging”.

Deel dit artikel: