Woordstudie Energie

De NT-betekenis van het woord energie

Geschreven door Marc Henzen in

Leestijd: 5 minuten

Goddelijke kracht in actie!

Hoe meer we de woorden energeia, energeoo, energein, energēma en energēs bestuderen, hoe vaker dezelfde gedachte terugkeert. Het is de idee van actie, macht en kracht, maar vooral de effectiviteit ervan. Steeds opnieuw komen deze woorden samen in verband met het te bereiken doel. Dat wordt ons ook duidelijk zodra we zien dat dit – in het Nieuwe Testament – de woorden zijn die gebruikt worden voor de effectieve werkingen van God.
We moeten ons vooral bewust worden dat deze groep woorden, niet alleen ‘kracht’ beschrijft, maar effectieve* kracht. Zij staan voor de kracht van God die het doel bereikt dat het wilde bereiken.

William Barclay in New Testament Words.

* effectief betekent het kunnen produceren van een beoogd resultaat.

I. Het woord energeia (ἐνέργεια) komt negen keer voor in het Nieuwe Testament, alleen in de brieven van Paulus (als we ervan uitgaan dat Paulus ook Efeziërs en Hebreeën heeft geschreven)

 1. In Efeziërs 1:19 spreekt hij over de werking van Gods allesovertreffende kracht, die gewrocht (gewerkt) is in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood.
 2. In Efeziërs 3:7 zegt Paulus dat zijn bediening hem is gegeven door de genade van god en de effectieve (zie de KJV) werking van Zijn kracht.
 3. In Efeziërs 4:16 beschrijft hij hoe het lichaam van de kerk, harmonieus samen is gevoegd, volgens de effectieve (zie de KJV) werking van elk onderdeel.
 4. In Filippenzen 3:21 zegt Paulus dat hij zeker is dat Jezus Christus zijn vernederde lichaam zal veranderen, gelijk aan Zijn verheerlijkt lichaam, naar de werking, waarmede Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.
 5. In Kolossenzen 1:29 spreekt Paulus over zijn eigen (s)preken waarin hij streeft, naar Gods werking, die krachtig in hem werkt (energeoo – ἐνεργέω).
 6. In Kolossenzen 2:12 spreekt hij over de christen die begraven is met Christus in de doop en opgewekt tot leven door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
 7. In 2 Tessalonicenzen vinden we twee referenties naar de kwade, demonische, anti-God kracht.
 8. In 2 Tessalonicenzen 2:9 lezen we over de werking van Satan die zichtbaar is in allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen.
 9. In 2 Tessalonicenzen 2:11 lezen we over de een krachtige dwaling, gezonden door God tot de ongelovigen.

II. energeoo komt negentien keer voor in het Nieuwe Testament

 1. Het wordt drie keer gebruikt voor het kwaad en de demonische krachten.
 2. Het wordt gebruikt in Romeinen 7:5 voor de zondige hartstochten die in onze leden werken om dood voort te brengen.
 3. In Efeziërs 2:2 wordt het gebruikt voor de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.
 4. In 2 Tessalonicenzen 2:7 wordt het gebruikt voor het geheimenis van de ongerechtigheid dat werkzaam is.

III. Veel vaker wordt het gebruikt voor de werking van de kracht van God

Het wordt gebruikt voor de wonderbaarlijke kracht die werkzaam was in Jezus (Matteüs 14:2; Marcus 6:14). Die kracht die nog steeds werkzaam is, maar nu in de wonderen van de gemeente (Galaten 3:5) en in de gaven en de genade die behoren tot onze standaard-uitrusting van ons (christelijke) leven.

LEES OOK
De Bijbelse volgorde van eindtijd gebeurtenissen

IV. Het is de kracht die in ons christelijke leven werkzaam is

 1. Efeziërs 3:20 spreekt van de kracht die in ons werkzaam is.
 2. Filippenzen 2:13 spreekt over God die in ons werkzaam is naar Zijn welbehagen.
 3. Het wordt gebruikt voor de uitwerking van het christelijke leven.
 4. Redding wordt uitgewerkt en effectief gemaakt door volharding (“lijdzaamheid” cf. 2 Korintiërs 1:6).

V. Gods kracht in de bedieningen

De God die in Paulus werkte om hem een apostel voor de heidenen te maken, deed dit in Petrus om hem een apostel voor de Joden te maken (Galaten 2:8).
Het wordt gebruikt voor:

 1. Ons geloof dat werkzaam is door de liefde (Galaten 5:6).
 2. Een effectief (zie de KJV) vurig gebed (Jakobus 5:16).
 3. De effectieve werking van Gods woord in hen die geloven (1 Tessalonicenzen 2:13).
 4. De almacht van God, waarin hij alle dingen werkt volgens de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11).
 5. De dood die in Paulus werkt zodat de Korinthiërs leven kunnen hebben (2 Korintiërs 4:12).
 6. De kracht van God die in Christus werd gewrocht in de opstanding (Efeziërs 1:20).

VI. energēma komt twee keer voor in het Nieuwe Testament

Het wordt twee keer gebruikt in 1 Korintiërs 12:6 en 12:10 voor de verschillende gaven (de werkingen van God) in hen die deel uitmaken van de gemeente van Jezus Christus. Deze gaven worden door de kracht van God in ons leven verwezenlijkt en in gang gezet.

VII. energēs komt drie keer voor in het Nieuwe Testament

 1. In 1 Korintiërs 16:9 wordt het gebruikt voor de effectieve deur van evangelisatie die zich voor Paulus heeft geopend.
 2. In Filemon 6 wordt het gebruikt voor een volledig effectief geloof.
 3. In Hebreeën 4:12 waar het als krachtig vertaald wordt voor de effectiviteit van Gods woord.

VIII. Het samenbrengen van al deze woorden tot een betekenis

Het Nieuwe Testament onttrekt zich niet aan het feit dat er in deze wereld een kwade kracht in werkzaam is (2 Tessalonicenzen 2:7,9,11; Efeziërs 2:2; Romeinen 7:5). Het Nieuwe Testament is geen speculatief boek en spreekt veel over de oorsprong en de werking van de kwade krachten. Het Nieuwe Testament spreekt over een grotere kracht (!) voor iedere gelovige waardoor de kwade kracht totaal kan worden verslagen (effectief).

IX. Deze woorden worden vooral in verband gebracht met God, vooral de effectiviteit van Zijn kracht

 1. De kracht van God is effectief in de opstanding
  Het is dezelfde kracht die in Christus werkte om hem uit de dood op te wekken (Efeziërs 1:19-20; Kolossenzen 2:12). Het is daarom waar dat de kracht van God effectief is in het verslaan van de dood. Zelfs de laatste vijand van de mens kan niet tegen de kracht van God blijven staan “dood waar is uw overwinning? dood waar is uw prikkel? (1 Korintiërs 15:55).
 2. De kracht van God is effectief in de bediening
  God spreekt door degenen die voor hem spreken, en handelt door degenen die in zijn naam handelen (Efeziërs 3:7; Kolossenzen 1:29; Galaten 2:8). Wanneer een man in de bediening komt, denkt hij niet alleen, hij luistert ook naar een stem; hij brengt niet alleen zijn eigen kracht tot de taak, hij is ook gekleed met de kracht van God.
 3. De kracht van God is effectief in de gemeente
  De kerk is opgebouwd en wordt bijeengehouden door de kracht van God (Efeziërs 4:16). Speciale gaven zoals de bediening van genezing komen van de kracht van God (Galaten 3:5); en alle verschillende gaven die nodig zijn voor het bestuur en het rentmeesterschap van de kerk worden geleverd door de werking van de kracht van God (1 Korintiërs 12:6,10,11).
 4. Gods kracht is effectief in het verslaan van zonde
  Door Christus en in Christus komt die kracht waardoor het vernederende wezen van de mens kan worden veranderd in het glorieuze wezen van Christus (Filippenzen 3:21). De vernederingen en de frustraties en de nederlagen van zonde worden verzwolgen in de kracht van God.
 5. Gods kracht is effectief in de wereld
  Dit is geen wereld die uit de hand loopt, maar een wereld waar God dingen uitwerkt (Efeziërs 1:11). Achter het bewegende web van dingen schuilt ontwerp; de caleidoscoop van ervaring heeft een patroon en de ontwerper van het patroon is God.
 6. Gods kracht is een effectieve kracht binnen in ons
  Het is geen kracht die een man van buitenaf dwingt maar een kracht die het wezen van een mens van binnenuit overstroomt (Efeziërs 3:20; Filippenzen 2:13). Het is de kracht die een man letterlijk krachtig maakt.
LEES OOK
De Bijbelse volgorde van eindtijd gebeurtenissen

X. Er zijn bepaalde manieren (instrumenten) waardoor Gods kracht geëffectueerd wordt

 1. Gods kracht wordt effectief door Zijn woord (1 Tessalonicenzen 2:13; Hebreeën 4:12)
  Het woord is de bron van kracht. Door Gods woord tot mensen komt Gods kracht voor mensen. De Bijbel is niet alleen een geschiedenisboek; het is ook een krachtpatser.
 2. Gods kracht wordt effectief door liefde (Galaten 5:6)
  Liefde is de stimulerende kracht die kennis omzet in toewijding en geloof in offerdienst. De kracht die tot de mens komt is tegelijkertijd een inwonende en een uitgaande kracht.
 3. Gods kracht wordt effectief door gebed (Jakobus 5:16)
  Gebed is contact met God dat ons bekrachtigd. Gebed is niet alleen een toegangspoort voor ons tot God, maar ook het kanaal van God tot ons.
 4. Gods kracht wordt effectief door evangelisatie (1 Korintiërs 16:9)
  De evangelisatie van de mens door de mens wordt het kanaal van Gods kracht voor de mens.
 5. Gods kracht wordt effectief door onze volharding (2 Korintiërs 1:6)
  De kracht van God komt niet tot de persoon die begint en vervolgens opgeeft. Het komt tot een ieder die volhardt tot het einde, de realisatie (“is effectual in the enduring” KJV).

De glorie van het christelijke leven is dat ons leven bekleed is met de energeia, de energie, de effectieve kracht van God zelf!

Dit artikel is een vertaling van William Barclay in New Testament Words (pagina 81-84).

Deel dit artikel: