aspecten-twee-van-het-kruis

Verlossende aspecten van het kruis van Christus

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 6 minuten

Er zijn twee verlossende aspecten aan het kruis van Christus:

1. Jezus Christus heeft zich geïdentificeerd met ons in Zijn lijden en dood (= objectief).

2. De gelovige identificeert zich met het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis (= subjectief).

Het eerste (objectieve) aspect van het kruis is de eerste erkenning van de redding en de reactie op het offer van Christus aan het kruis voor mij persoonlijk:
“bekering tot God en geloof in de Here Jezus Christus” (Handelingen 20:21). Dit is waar men de identificatie en de dood van Jezus voor de zondaar erkent.

Het tweede (subjectieve) aspect van het kruis is de identificatie van de gelovige met het lijden van Christus. Het opnemen van het kruis (Romeinen 6; Galaten 2:20, 6:14; Lukas 14:27) om (1) te worden gescheiden van deze wereld en (2) verbonden aan Christus in de Geest. Dit is nodig om de ziel van de ziel c.q. het denken te vernieuwen in overeenstemming met de waarheid van het Woord van God.

We verplaatsen ons van dit objectieve aspect (onze positie in Hem) naar een subjectieve wandel in Jezus Christus. God de Vader heeft de geest van de gelovige compleet gemaakt en bekrachtigd met de Heilige Geest, met alle voorzieningen die nodig zijn om te leven volgens Zijn intentie.

Alle voorzieningen zijn verzekerd in het leven en lijden van Jezus Christus. In Christus zal God, onze hemelse Vader, ons vrijelijk en overvloedig geven om een geestelijk, mentaal, emotioneel en fysiek gebalanceerd en vervuld leven te kunnen leiden (Romeinen 8:32).

Christus werd een vloek voor ons, om ons te bevrijden van schuld en veroordeling (Galaten 3:13).
Wij hebben vrije toegang tot Zijn zegeningen en de mogelijkheid om te leven tot eer en glorie van Zijn naam. Bovendien is het voor onze Vader, de God van Vrede (Yahweh Shalom), de hoogste prioriteit om Zijn kinderen te beschermen, te voorzien en te bewaren. Hij heeft de bedoeling om ons buiten het bereik van de vijand te laten leven en om ons in staat te stellen om te blijven staan in de boze dag (Efeziërs 6:13).

I. Gods plan en voorzieningen voor redding en heiliging

Onze hemelse Vader wil ons herstellen tot heelheid in Jezus Christus zodat wij in Zijn overvloed kunnen leven. Hij is toegewijd om dit te volbrengen tot een perfect einde.

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32).

Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods (1 Korintiërs 1:18).

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde (Hebreeën 4:15).

Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij (1 Tessalonicenzen 4:3).

En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal (1 Tessalonicenzen 5:23-24).

Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus (Filippenzen 1:6).

1. Positionele redding: positionele heiliging

Jezus antwoordde en zeide tot hem:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien (wederom: of “van boven”) (Johannes 3:3).

2. Progressieve redding: progressieve – door praktijkervaring verkregen – heiliging

LEES OOK
Hoe je zonde bijbels kan overwinnen

Vernieuwing of herstel (vernieuwing van gedachten en emoties en herstel van het leven van God in de ziel van de mens)

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan (Johannes 3:5).

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij (Romeinen 12:2).

Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods (2 Korintiërs 4:2).

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7).

3. Genezing van het lichaam: herstel van gezondheid en kracht

Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen (Matteüs 8:17).

En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk (Matteüs 9:35).

Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden (Markus 16:18).

II. Kom in een juiste relatie met God

1. Bekeer je en onderwerp je aan God en Zijn gezag
Realiseer je goed dat God nooit de oorzaak is van je problemen van afwijzing, onzekerheid, etc., want Hij houdt van je.

En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger! (Lukas 15:17).

2. Vergeef een ieder die zijn belofte(n) aan jou heeft verbroken
Iedereen die niet aan jouw (terechte) verwachting(en) heeft voldaan, die je afgewezen of beschaamd heeft.

En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten (Lukas 6:37).

3. Ontvang Gods vergeving en dank Hem voor Zijn vergeving aan jou en prijs Hem ervoor

Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak; in alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak (2 Korintiërs 7:10-11).

III. Verlossende genezing door identificatie met het kruis van Christus

Veel gelovigen denken dat ze zijn genezen van hun pijn zodra ze vergeven zijn of zelf vergeven, maar dit is vaak niet het geval. De volgende stappen zullen je leiden naar het verlossende helende aspect van het kruis van Christus.

LEES OOK
De christelijke positie van heiliging en rechtvaardigheid

1. (H)erken de noodzaak tot vernieuwing en herstel van je denken

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij (Romeinen 12:2).

2. Erken en beheers je probleem (‘own it’)

Breng de wortel van het probleem aan het licht met de hulp van de Heilige Geest.

Want het ontkomene, dat overgebleven is van het huis van Juda, zal wederom nederwaarts wortelen, en het zal opwaarts vrucht dragen (Jesaja 37:31).

Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht (Efeziërs 5:13).

3. Neem je kruis op: neem deel aan Zijn lijden in de kracht van God. (1 Timoteüs 1:8)

En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij (Lukas 9:23).

En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn (Lukas 14:27).

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende (Filippenzen 3:10).

Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods (1 Korintiërs 1:18).

Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods (2 Timoteüs 1:8).

4. Kijk nu naar Jezus zoals Hij voor jou en mij is verwond en gekruisigd

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (Jesaja 53:5).

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. (1 Petrus 2:24).

Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. (Hebreeën 12:2).

5. Bid voor degene die je vervolgen en zegen je vijanden (Matteüs 5:44-45)

Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere (Romeinen 12:19).

Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven (Romeinen 6:8).

Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil (Matteüs 5:11).

Deel dit artikel: