aspecten-van-vergeving

Twee aspecten van vergeving

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Er zijn twee aspecten aan vergeving die goed onderscheiden moeten worden door de gelovige. Het eerste aspect is positioneel “in” Christus en onveranderlijk. Het ander aspect is van conditionele aard en in een bepaalde zin een uitwerking van de eerste en heeft daarnaast betrekking op de gemeenschap met elkaar.

Vergeving voor:
Behoud (redding)Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. (Handelingen 10:43)
Vergeving voor:
Gemeenschap
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)
Lukas 24:47; Handelingen 2:38; 3:19; 10:43; 26:18; Romeinen 4:7-8; 1 Korintiërs 6:11; Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14; Hebreeën 10:17-18 1 Johannes 1:9; Psalmen 51; Spreuken 28:13; Psalmen 32:5; Johannes 13:4-11.
De persoon die deze vergeving nodig heeft: De niet behouden mens De persoon die deze vergeving nodig heeft: De persoon die in Christus gelooft
De basis waarop deze vergeving ontvangen wordt: HET BLOED VAN CHRISTUS (het werk van het kruis) en in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade (Efeziërs 1:7) De basis waarop deze vergeving ontvangen wordt: HET BLOED VAN CHRISTUS (het werk van het kruis) maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7-9)
De conditie (voorwaarde): GELOOF (Handelingen 10:43) De conditie (voorwaarde): BELIJDEN
(1 Johannes 1:9)
Resultaat: GEHEEL REIN

Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.
(SV Johannes 13:10; zie ook
Kolossenzen 2:13)

Resultaat: DE VOETEN REIN

(vuilheid die je krijgt van je wandel op deze aarde). Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij. (Johannes 13:9)

Zonder deze vergeving zal deze persoon:
STERVEN IN ZIJN ZONDEIk heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven (Johannes 8:24)
Zonder deze vergeving kan de gelovige:
GEEN DEEL UITMAKEN (gemeenschap, partnerschap)Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij (Johannes 13:9; zie ook 1 Johannes 1:5)
Deze vergeving is nodig en wordt ontvangen:
EENS EN VOOR ALTIJD
(op het moment van tot geloof komen)
Deze vergeving is nodig en wordt ontvangen:
HERHAALDELIJK
(in het leven van de gelovige)
De persoon die niet vergeven is heeft geen heil, zijn zonden worden behouden
(Johannes  20:23).
De persoon die niet vergeven is kan niet genieten van de redding die hij ontvangen heeft (Psalmen 51:12).
De persoon die deze vergeving niet claimt is: VEROORDEELD
Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.
(1 Korintiërs 11:32)
De persoon die deze vergeving niet claimt is: KASTIJDING
Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen.
(1 Korintiërs 11:31-32)
Dit bevat de eeuwige positie van de persoon ten opzichte van God. Dit bevat de wandel van de gelovige met God op aarde in de tijd.
Degene die deze vergeving claimen zijn
“IN CHRISTUS”
(Efeziërs 1:7)
(in relatie tot de onveranderde POSITIE van de gelovige)
Degene die deze vergeving claimen
“WANDELEN IN HET LICHT”
(1 Johannes  1:7)
(in relatie tot de tijdelijke CONDITIE van de gelovige)

Deel dit artikel: