autoriteit

De autoriteit van de gelovige (Jesaja 54:17)

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 3 minuten

De tekst in Jesaja 54:17 is een proclamatie van onze autoriteit in Jezus Christus. Iedere gelovige heeft (een bepaalde mate van) gezag als diegene Jezus Christus heeft aangenomen als zijn verlosser. Daarna barst de geestelijke strijd los omdat de geestelijke machten, vanwege die autoriteit, jou nu beschouwen als een verhoogd risico. Het is daarom van groot belang dat wij beseffen wat het gezag van Christus betekent en hoe wij die gebruiken in ons leven.

De tekst hieronder kan je helpen om te komen tot een (dagelijkse) proclamatie.

Proclamatiekaart Jesaja 54

Geestelijke autoriteit

In onze maatschappij hangt er steeds meer een negatieve connotatie aan het begrip autoriteit. Het wordt verbonden aan termen als controle, beperking en regels. We noemen mensen of entiteiten die zich op die wijze voordoen dan ook ‘autoritair’. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat onze perceptie op (dit soort) natuurlijke autoriteiten ons idee over geestelijke leiderschap en het begrip autoriteit negatief beïnvloeden.

Dunamis (Gr. ‘kracht’) betekent het vermogen hebben, de kracht hebben om te handelen of uit te voeren. Exousia (Gr. ‘autoriteit, macht of de vrijheid van keuze’) is het gedelegeerde recht om te handelen. Dus door dunamis ben je in staat om te handelen en door exousia heb je het recht om te handelen. Iemand met een grote autoriteit heeft “maximale vrijheid van keuze”; iemand onder autoriteit heeft een gelimiteerde vrijheid. Ware geestelijke autoriteit vergroot de vrijheid van keuze van anderen in plaats van haar te limiteren.

Jezus Christus is het hoofd van alle overheid en macht (Kolossenzen 2:10) omdat die (Jezus) aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn (1 Petrus 3:22). Dit betekent dat Goddelijke autoriteit altijd wordt uitgevoerd in en door de zoon van God Jezus Christus. Jezus Christus is de absolute autoriteit in de geestelijke wereld. Hij is het hoofd van alle overheid en macht (Kolossenzen 2:10) want hij is boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw (Efeziërs 1:21). Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kolossenzen 2:15). En Hij (God) heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt (Efeziërs 1:22-23).

LEES OOK
Stappen tot een overwinnend leven

Jezus Christus is Heer over allen en alles!

Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt […] (2 Korintiërs 2:14).

Lees meer over the authority of the believer door John A. Macmillan.

Redenen voor een gebrek aan autoriteit

Onze negatieve ervaring met autoriteit(en) vragen om een reactie (formulering van een standpunt) van ons ten aanzien van autoriteit, meestal negatief. Door de verkeerde reactie op slechte autoriteiten gaan wij onszelf gedragen op een wijze die ons eigen autoriteit ook zal aantasten.

Onze afkeurende blikken, spottende of lachende reacties, houding of denkwijze tot anderen en ons gebrek aan respect en in veroordeling spreken over het falen van anderen zijn de voornaamste oorzaken van een gebrek aan autoriteit en gebrek aan een gezalfde bediening. Dit gedrag:

  • Veroorzaakt intolerantie voor iemand die een fout maakt (geen kans krijgen om te mogen leren).
  • Duldt geen kritiek (want dan ben je fout en als je fout bent dan ben je minder waard, minderwaardig).
  • Draait elke positief bedoelde opmerking om in een veronderstelde negatieve bedoeling.
  • Beoordeelt woorden van anderen in en door hun eigen (niet opgeloste) pijnen.

De wereld lijdt sterk onder een gebrek aan (gezonde) autoriteit. Er is een steeds groter wordend gebrek aan vertrouwen, gevoel van waardering, geliefd en veilig zijn. Relaties missen diepgang en samenhang vanwege de vrees om bespot te worden of te worden uitgelachen of andere manieren om uitdrukking te geven aan een vernederende waardering van mensen.

LEES OOK
Hoe je controle uit je denken krijgt

Nb. Paulus beschrijft in 2 Timoteüs 3:1-9 de karakteristieken van mensen die autoriteit verwerpen.

Deel dit artikel: