meisje-zonde-overwinnen

Hoe je zonde bijbels kan overwinnen

Geschreven door Marc Henzen in

Leestijd: 5 minuten

Charles G. Finney kwam tijdens zijn bediening veel christenen tegen in een miserabele staat van gebondenheid aan de wereld, het vlees of de Duivel (demonen). In zo’n toestand hoeft een christen zich niet te bevinden omdat de apostel Paulus ons zegt dat:

De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade (Romeinen 6:14).

Het deed Finney pijn om te zien dat veel christenen leefden in een wettische gebondenheid zoals beschreven in Romeinen 7. Een leven van zondigen, besluiten om te veranderen om daarna opnieuw te vallen in dezelfde zonde (Romeinen 7:15-24). Dit frustrerende en hopeloze patroon is een gevolg van verkeerd onderwijs. 

Verkeerd onderwijs dat leidt tot verslagenheid

  • Neem een vast besluit om je van bepaalde zonden te onthouden en vecht ertegen totdat je ze overwonnen hebt.
  • Stel je stevig op tegen een terugval, bid, strijd en besluit om niet meer terug te vallen totdat je de gewoonte door gehoorzaamheid hebt overwonnen.
  • Herleid de zonde tot de bron (oorzaak) en strijd daartegen door gebed tot je het kan bedwingen (Jonathan Edwards). Het zoeken naar de bron is overigens wel behulpzaam om dezelfde problemen te voorkomen (Toevoeging door Marc).

Het komt er in feite op neer dat zij zeggen: ‘rechtvaardiging is door geloof, maar heiliging is door werken’. Hier wordt dan meestal nog aan toegevoegd dat je in dit proces wel moet vertrouwen op God.

Al dit soort pogingen zijn waardeloos, zonder (blijvend) resultaat en resulterend in misleiding. Deze werkwijze is op zichzelf zonde omdat het niet uit geloof is (Romeinen 14:23). Je verliest ook het zicht op wat zonde ten diepste werkelijk is. Zo kan het zijn dat de waarneembare daad (van de zonde) niet meer zichtbaar is, maar de dieperliggende (innerlijke, werkelijke) zonde, onaangetast blijft. Zonde is ten diepste een innerlijke en niet een uiterlijke realiteit (Matteüs 15:11,17; 23:27).

Zonde is niets anders dan een vrijwillige toewijding om jezelf te behagen in plaats van God. Hieruit komen de wilsuitingen, het gedrag, de doelen en de intenties voort die wij normaliter zonde noemen.

Waar het hier om gaat is een ‘religie van besluiten nemen’ en pogingen om zondig gedrag (de uitingen) te onderdrukken. Maar, hoe kunnen wij de manifestaties van egoïsme of trots onderdrukken door een besluit? Of, hebben wij zonde soms overwonnen als wij onszelf afzonderen van de wereld en in praktische zin geen zonde doen? Nee, want de wortel van de zonde blijft daarbij onaangetast. Het vechten tegen de zonde door het nemen van een besluit verandert ons in sombere krachteloze mensen, omdat het geen blijvend resultaat heeft. Het is een absurd idee om de liefde van God, die nodig is om de wet Gods te vervullen, te kunnen ontvangen door een besluit (1 Johannes 4:20; Markus 12:33; Galaten 5:14; Jakobus 2:8).

Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet (Romeinen 13:9-10).

Door een (krachtig) besluit zullen wij nooit waarlijk liefhebben. Al dit soort pogingen om zonde te overwinnen zijn niet bijbels, nutteloos en frustrerend. De Bijbel leert ons dat zonde is overwonnen door geloof in Christus. Hij is “de weg en de waarheid en het leven” (Johannes 14:6) en Hij is voor ons (of tot ons) gemaakt tot “wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing” (1 Korintiërs 1:30).

Zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende (Handelingen 15:9).

Om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij (Handelingen 26:18).

De Joden zochten rechtvaardiging, maar hebben het niet verkregen omdat zij niet uitgingen van geloof (Romeinen 9:31-32). Christenen zoeken de verlossing van zondigen, maar zullen het niet verkrijgen zonder geloof. Wij hebben de wereld, het vlees en de Duivel overwonnen door ons geloof! (1 Johannes 5:4; Efeziërs 6:16).

  • Door geloof strijden wij de goede strijd (1 Timoteüs 6:12; 2 Timoteüs 4:7).
  • Door geloof doven wij de brandende pijlen (Efeziërs 6:16).
  • Door geloof doen wij Christus aan en de oude mens uit (Efeziërs 4:22,24).
LEES OOK
Het ABC van de overwinnaars

Je zal overwinnen; omdat Hij, die in jou is, meerder is dan die in de wereld is; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ‘ons geloof’ dat wil zeggen het geloof van Christus in ons. (1 Johannes 4:4; 5:4-5; Efeziërs 2:8-9).

Door te vechten tegen zonden met het nemen van besluiten strijden wij in eigen kracht. Hiermee verwerpen wij (bewust of onbewust) de benodigde hulp van Christus. Zelfrechtvaardiging en onafhankelijkheid is diepgeworteld in de mens. Eén van de complexe zaken voor een christen is te komen tot ware overgave aan Christus en te stoppen met zelfhandhaving en zelfrechtvaardiging in welke vorm dan ook.

Hij alleen kan ons hart en onze gevoelens, verlangens, lusten en passies reguleren en heiligen. Veel onderwijs dat we tegenwoordig ontvangen op conferenties of in onze eigen kerk is misleidend en heeft als resultaat ontmoediging en de verwerping (van de hulp) van Christus.

Niet door een besluit, maar wel een actieve houding

Maar, zeggen sommigen staat er niet: “Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt” (Filippenzen 2:12-13).

Dit is volstrekt geen aansporing tot het nemen van een besluit in eigen kracht, maar wel de aansporing tot (het toelaten van) de innerlijke werking van God in ons leven. Deze verzen roepen op tot een samenwerking met God in de uitwerking van onze positie naar een praktische uitwerking in heiliging. God werkt in ons uit wat wij door geloof accepteren in overeenstemming met Zijn welbehagen.

LEES OOK
Hindernissen tot een overwinnend leven

Geloof (met onze geest) en vertrouwen (met onze ziel) op Christus is niet passief, integendeel. Wij moeten (actief) verbonden blijven met Hem (in relatie) om het geestelijke leven te kunnen ontvangen van de Heilige Geest. Net zoals de wijnrank het leven ontvangt van de wijnstok waarmee zij verbonden is (Johannes 15).

Een godsdienst van besluiten nemen is een valstrik van de tegenstander. Verwerp dit en bekeer je van deze manier van heiliging! 

Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid (2 Tessalonicenzen 2:13).

Dit artikel is gebaseerd op het boek Power From On High door Charles G. Finney (hfd.10) samengevat, toegevoegd en vertaald door Marc. 

Hoe krijg ik overwinnend geloof? Geloof is het resultaat van een overgave aan de liefde van God in Jezus Christus. Het is een feit dat de kracht van de zonde en Satan is verbroken (Handelingen 2:38; Kolossenzen 2:15). Door geloof, door liefde gevoed (Galaten 5:6), moeten wij ons hart en onze gedachten onderwerpen en overgeven aan de liefde van God (2 Korintiërs 10:5). Dit schakelt op haar beurt angst – de tegenwerkende kracht van liefde en geloof – uit. Richt je daarom op het zien en omarmen van Jezus als jouw enige plaatsvervanger en jouw enige offer in de overwinning op zonde.

Toevoeging van Jan Mol. 

Deel dit artikel: