denken

Hoe je controle uit je denken krijgt

Geschreven door Marc Henzen in

Leestijd: 4 minuten

Het slagveld in het leven van christenen ligt in het denken. Je hebt zelf de controle over je denken en je beschermt dat of de Duivel heeft controle over je denken (of delen daarvan). Weet je dat de Bijbel zegt dat wij hem buiten ons leven kunnen houden? (Efeziërs 4:27, 6:11; 1 Timoteüs 3:7; 1 Petrus 5:8-9). Door het bieden van weerstand zal hij uiteindelijk vluchten (Jakobus 4:7; Matteüs 4:1-11; Lukas 4:1-13).

De gelovige moet

 1. Zijn eigen denken beschermen.
 2. Het denken van zijn of haar kinderen beschermen.
 3. Het denken van (nieuwe) gelovigen beschermen.
  (Efeziërs 6:11,17-18; Jesaja 59:17; 1 Korintiërs 7:14; Johannes 17:12; Jesaja 54:13; Romeinen 8:26-27).

Het is hard werken om autoriteit “te verwerven” (je ontvangt autoriteit wanneer je tot geloof komt) en dit in stand te houden, maar het is mogelijk want voor hen die geloven is alles mogelijk! (Matteüs 19:26; Markus 9:23).

Stappen tot het verwerven van autoriteit

 1. Je moet in Jezus Christus geloven omdat alleen Hij de macht heeft (verworven) over alle geestelijke machten, dus ook de geest van controle (Kolossenzen 2:15; Johannes 14:12; Markus 16:17).
 2. Verbreek de grip van Satan over je bewuste en je on(der)bewuste denken. Beveel dat alle banden, kettingen, koorden en stangen – die jouw juk in stand houden – worden losgemaakt en vernietigd, in de autoriteit van de Here Jezus Christus. Vraag daarbij (door lofprijzing in dankbaarheid) onze hemelse Vader om Zijn engelen (met zwaarden) te sturen om dit voor ons te doen (Hebreeën 1:14; Leviticus 26:13: Jesaja 28:22; Psalmen 116:3).
 3. Reciteer dagelijks je afstandsverklaring (zelfverloochening), bid strijdgebeden en verbreek alle onheilige zielbanden (soulties). Blijf weg van kalmerings- en slaapmiddelen of antidepressiva zoals Valium, Xanas en Librium. Deze ‘benzodiazepines’ (of ‘minor tranquillizers’) verruimen je denken, maar zijn al na slechts twee weken verslavend en veroorzaken traagheid van denken (dat je juist nodig hebt in dit proces). Let op (!) als je deze middelen al gebruikt dan moet je altijd eerst contact zoeken met een huisarts voordat je stopt.
 4. Heb een houding (een attitude) van ‘verlost-zijn’ en houd jezelf continue in die staat van bevrijding. Waarom? Omdat twijfels, negatieve gedachten en zorgen maken een barst maken in je beschermende pantser en je leven uiteindelijk zo zal verzwakken dat het vruchteloos wordt (Lucas 8:14; Filippenzen 4:4-8).
 5. Verwerp en drijf alle angsten uit je leven door iedere angst of (de overkoepelende) familiegroep** aan te spreken in de autoriteit van Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan vergeetachtigheid, vloeken, het maken van goddeloze geloften (Eng.: ‘vows’ zoals “ik zal nooit meer in mijn leven…”), angst, verwarring, afgunst, jaloezie, roddel, compromis, hunkering, verslaving, geesten van controle, … (Lucas 10:19; Markus 16:17).
 6. Jouw heil, of verlossing, betekent werkelijk ergens uit gered zijn c.q. buiten de invloed van controlemachten. De Bijbel zegt dat we feitelijk vrijgemaakt zijn (in positionele zin) van de gebieden van Satans’ slavernij als wij dit met onze mond belijden (beamen) in overeenstemming met Gods Woord (Romeinen 10:9-10).
  Wij zijn bevrijd als we overeenstemmen met God en geloven dat wij door Jezus Christus verlost zijn en dit als zodanig proclameren over ons leven. Jezus Christus wil ons (in praktische zin) volledig vrijmaken van ziekte, bindingen, armoede, onderdrukking en alles dat de Duivel op ons probeert te leggen door een volledige overeenstemming met het Woord van God en daar in ons leven ook gevolg aan geven (Filippenzen 2:12; Efeziërs 6:17).
 7. Leer de ware (christelijke) betekenis van hoop kennen. Hoop in de gelovige is een innerlijk gevoel van optimisme (opgewekt-zijn) dat voortkomt uit de wetenschap (!) dat je in de hemelse gewesten, in Jezus Christus, gezeten bent naast de Vader. Door de overwinnende macht en kracht van Christus zijn wij in staat om elk terrein te ver- of heroveren en alle zorgen weg te nemen. Dit is de zekerheid die wij hebben in Hem (1 Tessalonicenzen 5:8; Efeziërs 2:6; Kolossenzen 2:9-10; Psalmen 110).
 8. Door deze stappen consequent te maken krijg je controle over je denken. We brengen alle gedachten in gevangenschap. Dit wil zeggen, we brengen die onder de autoriteit van Jezus Christus. Je bent nu in staat om alle goede, positieve opbouwende gedachten (van God) te accepteren en alle vernietigende gedachten (leugens en verdraaiingen) te verwerpen en de bolwerken van de Duivel af te breken (2 Korintiërs 10:5).

Laat die gezindheid (Eng.: ’this mind’) bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was (Filippenzen 2:5).

Een gebed voor de verwerping van (mind)control

Satan, hierbij stel ik jou en je demonen op de hoogte dat ik afstand doe van elke rechtmatige grond die geesten van mindcontrol op mij hebben. In de Naam van Jezus Christus verwerp ik elke verbintenis (contact) met deze geesten waarvan ik weet en ook met degenen waarvan ik niets meer weet.

LEES OOK
Mijn nieuwe identiteit in Jezus Christus (1)

In het bijzonder verwerp ik elke mindcontrol of kwaadaardige zielbanden tussen mij en de volgende mensen [vermeld namen van familieleden, vroegere of huidige vrienden, kennissen, artsen, psychologen, psychiaters, helderzienden, (religieuze) leiders, predikers, …].

Ik doe ook afstand (verwerp) van en heb berouw over alle mindcontrol-manipulaties die ik mogelijk zelf heb gedaan, bewust of onbewust ten opzichte van [namen van familieleden, kinderen, vrienden in verleden of heden, kennissen, …].

Ik doe nu afstand van alle mindcontrol-houdingen of -banden van welke groep dan ook (occulte zaken, hekserij, karate, transcendente meditatie, yoga(groepen), sekten of kerken die valse doctrines onderwijzen en individuele musici of groepen, …). Ik claim en ontvang mijn vrijheid over al deze dingen in de machtige naam van de Here Jezus Christus (Filippenzen 2:9-11).

Dit is een strijdgebed uit Warfare Prayers door Win Worley (p.18). 

Dank u Vader en ik prijs U in Jezus’ machtige naam

* Dit artikel is gebaseerd op het boek Annihilating the Hosts of Hell Book door Win Worley (p.29).
** Een uitgebreide lijst is te vinden aan het einde van de Mass Deliverance Manual door Win Worley. 

Deel dit artikel: