hindernissen-tot-overwinning

Hindernissen tot een overwinnend leven

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 8 minuten

Lees alle verwijzingen in hun verband en wees open voor de heilige Geest om je eigen pijn en gebondenheid te kunnen zien.

Gods zegeningen voor ons in Jezus Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus (Efeziërs 1:3).

Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart (3 Johannes 1:2).

Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid, in vreugde, 25 De enige wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen (Judas 1:24-25).

Mijn kinderen, laat ons niet liefhebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. 19 En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem. 20 Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen. 21 Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; 22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem (1 Johannes 3:18-22).

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Romeinen 8:35).

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Here Jezus Christus (Romeinen 5:1).

De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart (Lukas 4:18).

Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil (Matteüs 5:11).

Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen (Jakobus 1:25).

Overdracht van generatievloeken

Het bezoeken van de ongerechtigheid van ‘de vaderen’

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid degenen, die Mij haten (Exodus 20:5).

Manipulatie en overheersing

Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, zonder rede opgeblazen door zijn vleselijk denken (Kolossenzen 2:18).

Niet beleden zonden in het leven van de gelovige

Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag. Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela. Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela (Psalmen 32:3-5).

Niet vergeven, geen vergevingsgezindheid

Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; Behoord het dan niet dat ook u over uw medeslaaf te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornde, en leverde hem aan de folteraars over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden (Matteüs 18:30-35).

Ongehoorzaamheid en ongeloof

En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypte gelegd heb; want Ik ben de HERE, uw Heelmeester! (Exodus 15:26).

Verlamd door vrees

Waarom zijn jullie bevreesd, kleingelovigen? (Matteüs 8:26; Matteüs 14:31; 16:8; cf. Lukas 17:5).

Immoraliteit

Maar schuw de begeerlijkheden van de jeugd; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen, die den Here aanroepen uit een rein hart (2 Timoteüs 2:22).

Vvvvvvvvvasthouden aan een Wortel Van Bitterheid

Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden (Hebreeën 12:15).

Rebellie, weerspannigheid of ongezeglijkheid

Doch Samuel zeide: Heeft de HERE lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette van rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij het Woord van de Heer verworpen hebt (1 Samuel 15:22).

En na dit alles plaagde hem de HERE in zijn ingewand met een krankheid, daar geen genezen aan was (Kronieken 21:18).

Geblokkeerde relaties

Wees verzoend met God

Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen (2 Korintiërs 5:20).

Wees verzoend met je broeders en zusters

Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. 23 Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave (Matteüs 5:22-24).

Morren tegen Gods dienstknecht

Numeri 12:1-16; 21:5-11; Exodus 15:24-26.

LEES OOK
Hoe je controle uit je denken krijgt

Ontvluchten door vrees en angst (Psalmen 55)

Merk op mij, en verhoor mij; ik bedrijf misbaar in mijn klacht, en maak getier; Om den roep des vijands, vanwege de beangstiging des goddelozen; want zij schuiven ongerechtigheid op mij, en in toorn haten zij mij. Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan, en gruwen overdekt mij; 7 Zodat ik zeg: Och, dat mij iemand vleugelen, als ener duive, gave! ik zou henenvliegen, waar ik blijven mocht. Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela. Ik zou haasten, dat ik ontkwame, van den drijvenden wind, van den storm (Psalmen 55:3-9).

Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de HEERE zal mij verlossen. Des avonds, en des morgens, en des middags zal ik klagen en getier maken; en Hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van den strijd tegen mij; want met menigte zijn zij tegen mij geweest. God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela; omdat bij hen geen verandering is, en zij God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan degenen, die vrede met Hem hadden; hij ontheiligt Zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelve zijn blote zwaarden.Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele (Psalmen 17-23).

Afgoderij

Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst (1 Korintiërs 10:13).

(…) bewaart uzelven van de afgoden (1 Johannes 5:21).

Ongehoorzaamheid aan Gods woord

Geen gaven geven

Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. 10 Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis (Maleachi 3:9-10).

Is hij, die zich verstandelijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads (Psalmen 41:1).

Aanvallen van Satan op de familie

Demonisering (mogelijk door SRA?) En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af (Matteüs 17:18).

En ziet, er was een vrouw, die een geest van ziekte had.. (Lukas 13:11).

Bedrukking door de duivel Handelingen 10:38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem. Efeziërs 4:27 En geeft den duivel geen plaats (Handelingen 26:18).

Zien en vertrouwen op het natuurlijke

Medicijnmeesters/Timmerman

En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had, En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was; Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan (Markus 5:25-27).

Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geërgerd (Markus 6:3).

En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof (Markus 6:6).

Makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt; en vele dergelijke dingen doet gij (Markus 7:13).

Schriftgeleerden en Farizeeën, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet (Matteüs 12:38-39).

Verwijzingen: 2 Koningen 5:8-14 en Handelingen 10:34.

LEES OOK
De gefragmenteerde ziel (log-jam)

Alleen zien op en spreken naar de oude schepping

2 Korintiërs 5:16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. (2 Korintiërs 4:18)

Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen (Filippenzen 3:3; Lees Filippenzen 3).

Wettigheid/Ritualistisch/Rationalisme/Tradities/Moralistisch

Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen (Galaten 5:4). (studeer de brief aan de Galaten, 2 Petrus 1:20, hfd. 2 & 3. De geest van dwaling en verleiding, 1 Johannes 4:6

Het woord prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was…( Hebreeën 4:2).

Problemen oplossen door/in veroordeling

Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden (Matteüs 7:2).

Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden (1 Korintiërs 2:15; Jakobus 2:13).

Lijden in de wil van God

Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden (Johannes 9:3).

Tijd om te sterven

En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel (Hebreeën 9:27).

Lijden en genezen voor de glorie van God

Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden (Johannes 9:3).

Gods wil kennen en de relatie met Zijn soevereiniteit

Soevereiniteitstheologie

Gods soevereine wil theologie maakt de wil van de mens ongeldig. De mens is krachteloos om Gods zegeningen te bevestigen als goed voor redding, genezing en vrijheid.

Gods soevereine wil in het wereld gebeuren (Gr. Boulema).

Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening (wil, boulema) doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn (Openbaring 17:17).

Gods gewenste wil voor de mens en de gemeente (Gr. Thelema).

Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil (thelema) van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven (1 Petrus 4:2).

Vereisten voor effectief en krachtig gebed

Gebrek aan volmacht en kracht

Jezus… gaf Hij hun (discipelen) kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen (Lukas 9:1).

En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uitgegaan was (Markus 5:30).

Moet onderworpen zijn om volmacht te hebben

En de hoofdman…antwoordende: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens geplaatst onder de macht van anderen. (Matteüs 8:8-9).

Gebed en vasten brengt reinheid, kracht.

Maar dit geslacht (van demonen) vaart niet uit, dan door bidden en vasten (Matteüs 17:21).

De liefde van God en tot God, de Gemeente en wereld

En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 31 En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze (Markus 12:30).

Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende (Galaten 5:6). Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt (Efeziërs 3:17); En nu blijft deze drie; doch de meeste van deze is de liefde (1 Korintiërs 13:13).

Jezus Christus onze voorziening

Toon berouw en (Verwerpen-Vernieuwing-Verzetten)

Markus 1:15; “Hervormt door vernieuwd denken” (Romeinen 12:2) Jezus zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen (Markus 1:15); bekeert u, en gelooft het Evangelie. (Lukas 17:3) geloof, hoop en liefde, Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde (1 Korintiërs 1:23). De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart (Lukas 4:18) Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren (Lukas 4:19).

Nb. Verander van gedachten = bekeert U. Dit betekent daadwerkelijk stoppen met het verkeerde gedrag.

Deel dit artikel: