woord-van-god-bijbel

De kracht van het Woord van God

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

“En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag” (Lukas 4:32).

Vernieuwende kracht

“Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek” (Romeinen 1:16).

“[…] als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God” (1 Petrus 1:23).

“Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen” (Jakobus 1:18).

Transformerende kracht

“En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft” (1 Tessalonicenzen 2:13 cf. Handelingen 20:32; Psalmen 19:8; 1 Petrus 1:22).

“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten” (Hebreeën 4:12 cf. Johannes 3:5, 17:17-19; Efeziërs 5:26; 2 Timoteüs 3:16; Romeinen 12:2).

“Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17).

Beschermende kracht

“Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge” (Hebreeën 1:3).

Weerleggende kracht

“Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” (Matteüs 4:4).

Aanvallende kracht

“[…] en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God” (Efeziërs 6:17 cf. Matteüs 4:4-10; Openbaring 12:11; 1 Johannes 2:14; Matteüs 8:16; Lukas 4:32).

Genezende kracht

“Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen” (Psalmen 107:20).

“Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen” (Matteüs 8:8).

Troostende kracht

“Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden” (Romeinen 15:4).

Overtuigingskracht

“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten” (Hebreeën 4:12).

Verlossende kracht

“En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit” (Lukas 4:36).

“Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen” (Matteüs 8:16).

Deel dit artikel: