genees-de-zieken

Geneest de zieken

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

“Hij zond Zijn woord en Hij genas hen” (Psalmen 107:20).
“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8).

Allereerst moet je weten en erkennen dat je genezing nodig hebt, lichamelijk of psychisch.

De opdracht van Christus om te genezen

Lukas 9:2,6 “En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen. Zij gingen heen en trokken de dorpen langs, overal het evangelie predikende en genezingen doende”.

Markus 16:17-18 “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden”.

Bij God is niets onmogelijk

Jeremia 32:27 “Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?”.

Jakobus 5:16 “Belijdt elkaar de misdaden, en bidt voor elkaar, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel”.

Galaten 3:13 “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt”.

Matteüs 9:22 “Wees welgemoed, dochter! uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond vanaf dat zelfde uur.

De relatie tussen een negatieve tong en ziekte

Spreuken 3:7,8 “Zijt niet wijs in uw ogen; vrees de HEERE, en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen (marrow to thy bones)”.

Spreuken 18:21 “Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten”.

Psalmen 34:13-15 “Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na” De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep”.

Psalmen 55:17 “ ’s avonds, ’s morgens ’s middags zal ik bidden en luid roepen; en Hij zal mijn stem horen”.

Lofprijs versnelt en bevestigt genezing

Psalmen 100:4 “Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam”.

Romeinen 10:17 “Geloof is uit het horen, en het horen door het Woord Gods”.

Jeremia 30:17 “Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren”.

Matteüs 15:28 “groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond vanaf dat zelfde uur.”

Matteüs 12:15 “En velen volgden Hem en Hij genas hen ALLEN”.

Genezing is in de verzoening

Matteüs 8:16 “Toen het avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met Zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen”.

Matteüs 8:17 “Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen”.

Job 33:25 “Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd, hij keert terug tot de dagen van zijn jeugd”.

Matteüs 9:35 “En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas ALLE ziekte en ELKE kwaal”.

Romeinen 8:11 “Als de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont”.

Deel dit artikel: