wilde-paarden-zachtmoedigheid

De betekenis van Zachtmoedigheid

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 3 minuten

Zefanja 2:3; 1 Timoteüs 6:11

Meek(ness), Grieks: pra, praus, praotes

Trench, een bekende Nieuw Testament geleerde, definieerde zachtmoedigheid als volgt:

Zachtmoedigheid is een ingeweven genade van de ziel en de uitoefening ervan is voornamelijk tot God (door Jezus Christus). Het is die gezindheid van de Geest waarin we Gods handelen met ons als goed ervaren, en dit accepteren zonder te (be)twisten of te weerstaan. De zachtmoedigheid tot God is ook zodanig (herkenbaar) in de verhouding tot de mens. De zachtmoedige mens is een eerlijke, ongeveinsde gelovige vrij van dubbelhartigheid.

Oswald Sanders, schrijft:

Zachtmoedigheid is niet louter vriendelijkheid of mildheid van karakter. Het is niet een persoon zonder ruggengraat want zachtmoedigheid is geen ongewervelde deugd. Het heeft niets gemeen met zelfbenoemde nederigheid maar is het tegenovergestelde van een hoogmoedige en assertieve geest.

Zachtmoedigheid is een uitdrukking van een kracht, zeker niet van zwakheid. Het impliceert namelijk kracht die onder controle is gebracht. Dit woord werd gebruikt in de oude Griekse wereld een onderworpen (wild) paard (kracht die onder controle is gebracht).

Zachtmoedigheid is een houding die niet ‘staat’ op zijn rechten, of op een eigen weg door naijver (Jakobus 3:14). De zachtmoedige persoon is totaal niet met Zelf bezig. Het komt voort uit geloof in Gods goedheid en Zijn controle over elke situatie.

In het Oude Testament zijn het de zachtmoedigen die volledig vertrouwen op God in plaats van hun eigen kracht om zich te verdedigen tegen onrecht (zie tegenstelling van zachtmoedigheid in Numeri 15:30 “vooringenomenheid”). Zachtmoedigheid tegenover slechte mensen houdt in dat God de verwondingen die zij toebrengen aan anderen weet en Hij die gebruikt om Zijn uitverkorenen te zuiveren. Zodat Hij Zijn uitverkorenen klaar zal hebben op Zijn tijd (Jesaja 41:17; Lukas 18:1-8). Een zachtmoedige gelovige zal als beledigd of verkeerd behandeld wordt geen represailles (wraak) uitoefenen. Dit is een werk van de Heilige Geest, niet van de menselijke wil (Galaten 5:23).

LEES OOK
Help ik heb COVID, wat nu?

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet (Galaten 5:22-23).

Principe

Een zachtmoedige persoon begrijpt dat hij de oneindige kracht van God tot zijn beschikking heeft en niet op eigen kracht vertrouwd.

Toepassing

Onze Heer was zachtmoedig. Hij was zachtmoedig, omdat Hij de oneindige hulpbronnen van God had op Zijn bevel. Hij was het tegenovergestelde van zelf-assertief en eigen belang. Hij droeg een gevoel van gelijkmoedigheid die noch uitgelaten noch terneergeslagen, omdat Hij niet bezig met Zelf.

Voorbeelden uit de Bijbel

  • Mozes nu was een zeer zachtmoedige man, meer dan enig mens op de aardbodem (Numeri 12:3).
  • David was zachtmoedig in zijn omgang met koning Saul (1 Samuel 16:9; Jeremia 26:14).
  • Job was een zachtmoedige man (man van gebed).
  • Johannes de Doper was een zachtmoedig man.
  • Jezus is een zachtmoedige Heiland (Jesaja 42:1-4; Jesaja 53:7; Matteüs 11:28,29; Hebreeën 10:7; Matteüs 26:47-54).
  • De hoofdman-over-honderd was een aan zijn superieuren onderworpen man (Matteüs 8:5-13).
  • De apostel Paulus was een zachtmoedige man (1 Tessalonicenzen 2:7; Handelingen 9:17).

Beloften van zegen

Tevredenheid De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de HERE zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op, voor immer (Psalmen 22:27).
Beoordelingsvermogen Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht” (inzicht in het maken van de juiste beslissing – een enkelvoudige geest) (Psalmen 25:9).
Onderwijzing van God door de Heilige geest Hij leert ootmoedigen zijn weg (Psalmen 25:9).
Redding (sozo) Toen God opstond ten gerichte om al de ootmoedigen op aarde te verlossen (Psalmen 76:10).
Verhoging De HERE houdt de ootmoedigen staande (verhoogt) Psalmen 147:6).
Kronen met heil en heelheid (sozo) Hij kroont de ootmoedigen met heil (Psalmen 149:4).
Blijdschap, vreugde En ootmoedigen zullen steeds meer vreugde hebben in de HERE” (Jesaja 29:19).
Erven, erfenis, nalatenschap in Christus Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde (ook te vertalen als het land) beërven” (Matteüs 5:5).
Single minded “Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden” (Jakobus 1:21).
Bekering Schakelt de dubbele hartgesteldheid om in een enkelvoudig gerichte mentaliteit van geloof.

Deel dit artikel: