geloofsbelijdenis-nicea

De Geloofsbelijdenis van Nicéa

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Ik geloof in (Romeinen 10:8-10; 1 Johannes 4:15) één God, (Deuteronomium 6:4; Efeziërs 4:6) den almachtigen (Exodus 6:3) Vader, (Matteüs 6:9) Schepper des hemels en der aarde, (Genesis 1:1) aller zienlijke en onzienlijke dingen (Kolossenzen 1:15-16).

En in één Heere Jezus Christus, (Handelingen 11:7) den eniggeboren (Johannes 1:18, 3:16) zoon van God, (Matteüs 14:33, 16:16) geboren uit den Vader vóór alle eeuwen; God uit God, (Johannes 1:2)
Licht uit Licht, (Psalmen 27:1; Johannes 8:12; Matteüs 17:2,5) waarachtig God uit waarachtig God; (Johannes 17:1-5) geboren, niet gemaakt, (Johannes 1:18) van hetzelfde wezen met den Vader, (Johannes 10:30)
door Wien alle dingen gemaakt zijn. (Hebreeën 1:1-2) Die om ons mensen en om onze zaligheid, (1 Timoteüs 2:4-5) is nedergekomen uit den hemel, (Johannes 6:33-35) en vlees is geworden van den Heiligen Geest uit de maagd Maria (Lukas 1:35), en een mens (vlees) geworden is; (Johannes 1:14) ook voor ons gekruisigd is (Markus 15:25; 1 Korintiërs 15:3) onder Pontius Pilatus, (Johannes 19:6) geleden heeft, (Markus 8:31)
en begraven is; (Lukas 23:53; 1 Korintiërs 15:4) en ten derden dage opgestaan is naar de Schriften, (Lukas 24:11; 1 Korintiërs 15:4) en opgevaren is ten hemel; (Lukas 24:51; Handelingen 1:10) zit ter rechterhand des Vaders, (Markus 16:19; Handelingen 7:55 cf. Psalmen 110) en zal wederkomen met heerlijkheid, (Matteüs 24:27) om te oordelen de levenden en de doden; (Handelingen 10:42; 2 Timoteüs 4:1) wiens (konink)rijk geen einde zal hebben. (2 Petrus 1:11)

En in den Heiligen Geest, (Johannes 14:26) die Heere is (Handelingen 5:3-4) en levend maakt, (Genesis 1:2) die van den Vader en den Zoon uitgaat, (Johannes 15:26) die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, (Matteüs 3:16-17) die gesproken heeft door de Profeten. (1 Samuel 19:20; Ezechiël 11:5,13)

En één, (Matteüs 16:18) heilige, (1 Petrus 2:5,9) algemene (Markus 16:15) en Apostolische Kerk. (Handelingen 2:42; Efeziërs 2:19-22) Ik beleid één Doop tot vergeving der zonden, (Efeziërs 4:5; Handelingen 2:38) verwacht de opstanding der doden, (Johannes 11:24; 1 Korintiërs 15:12-49; Hebreeën 6:2; Openbaring 20:5) en het leven der toekomende eeuw. (Markus 10:29-30)

AMEN. (Psalmen 106:48)

Deel dit artikel: