boze-oog

Hoe bescherm je jezelf tegen het boze oog?

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 4 minuten

Definitie van het boze oog: een afgunstig bewustzijn van een voordeel dat door iemand anders wordt genoten met de wens om datzelfde voordeel te bezitten; een object van afgunst of jaloezie (Bijv.: zijn nieuwe auto bewerkte afgunst bij zijn vrienden).

Een vloek als gevolg van een afkeurende of geïrriteerde blik heeft zijn uitwerking op de ziel van de mens en raakt uiteindelijk ook je lichaam (door bijgeloof en vrees). Onze westerse beschaving is, in tegenstelling tot de oosterse beschaving, grotendeels onbewust van de (soms grote) gevolgen van vervloekingen door het boze oog. In veel mediterrane en Oost-Europese landen is het idee van het boze oog algemeen geaccepteerd en is de bescherming daartegen een wijdverbreide praktijk in het dagelijks leven.

Het boze oog werpen op iemand wordt in dit soort culturen opgevat als een ernstige overtreding. Daarom is er ook een heel scala van voorwerpen (bijv.: draagbare gadgets, amuletten, enz.) te koop voor iemand om zichzelf en zijn familie te beschermen tegen de gevolgen van dit soort vloeken. Voor enkele voorbeelden hiervan zie het einde van dit artikel.

Een man, boos van oog, hunkert naar rijkdom, en hij weet niet, dat gebrek hem zal overkomen (Spreuken 28:22).

De geest van jaloezie en afgunst heeft een verwoestend effect op het slachtoffer (Spreuken 27:4), maar ook op diegene die jaloers is (Spreuken 14:30). Alleen Jezus heeft de autoriteit over alle machten verworven (Kolossenzen 2:15) en ‘in’ Hem kunnen wij ons wapenen tegen deze kracht. Gebruik de proclamatiekaart van Jesaja 54:17 om je autoriteit te gebruiken en te blijven staan in deze wereld vol jaloezie en afgunst.

De morrende en klagende houding van het volk van Israël in de woestijn moet in zekere mate vergelijkbaar zijn met het werpen van een boos oog op een persoon of situatie. God waarschuwde hen tegen deze vleselijke reactie terwijl zij werden getest door Jahweh, de God van hun verlossing. Op dezelfde wijze waarschuwt Paulus de gemeente van Korinthe om hun voortdurende negatieve morrende houding (1 Korintiërs 10:10).

Jezus zegt: “Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?” (Matteüs 20:15) en in Markus 7:22 lezen we dat diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, godslastering, overmoed en onverstand in verband staan met het boze oog.

Wat zegt de Bijbel over het boze oog?

In het Nederlandse wordt het boze oog vaak vertaald met: nijd, toornig, ijver, afgunst(ig), jaloers(heid) en (bittere) naijver.

Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk (Jakobus 3:14-16).

Nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven (Galaten 5:21).

Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen (Spreuken 14:30).

Gramschap is wreed en toorn is overstelpend, maar wie zal voor jaloersheid bestaan? (Spreuken 27:4).

Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid (1 Petrus 2:1-2).

Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid (Romeinen 1:29).

Lees ook Jesaja 26:11; Spreuken 3:31; Romeinen 13:13; Psalmen 37:1-2; zie ook Psalmen 37:35; 73:3,17-20; Titus 3:3; 1 Korintiërs 3:3; 1 Timotheüs 6:4-5; Prediker 4:4; Jakobus 4:5; Job 5:2.

Voorbeelden van het boze oog

Maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok (Genesis 4:5).

Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop, en brachten de stad in rep en roer; en zij stormden op het huis van Jason aan met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen (Handelingen 17:5).

Zij waren afgunstig op Mozes in de legerplaats, op Aaron, de heilige des Heren. De aarde opende zich en verslond Datan, zij bedekte de bende van Abiram. Een vuur ontbrandde onder hun bende, een vlam verteerde de goddelozen (Psalmen 106:16-18).

Zijn broeders dan benijdden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten (Genesis 37:11).

Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal (Ezechiel 35:11).

Lees ook Genesis 31:1-2, 11:28-29; Numeri 12:2, 16:3; 1 Samuel 18:8-9; Nehemia 2:10; Esther 5:13-14; zie ook 1 Samuel 15; Daniel 6:3-4; Markus 15:10; Handelingen. 13:45

Hoe kan jij jezelf en je familie beschermen?

De bescherming die de wereld biedt tegen het boze oog heeft geen enkel effect! De oplossing van de wereld bestaat uit amuletten e.d. die volstrekt niet werken en het kost nog geld ook!

Voorbeelden van de “bescherming” van de wereld

  1. Een vliegtuigmaatschappij gebruikt het ‘nazar-symbool’ dat op de staart zichtbaar is als bescherming tegen het boze oog.
  2. De ‘Hamsa’ wordt door Moslims ‘de hand van Fatima’ genoemd en door de Joden ‘de hand van Mirjam’. De Hamsa is een amulet met een afbeelding van een hand met daarin een oog met als doel bescherming tegen het boze oog. Het is een zeer bekend fenomeen in niet-westerse culturen.
  3. Er zijn ook speciale nazar-winkeltjes.

Maar indien uw oog slecht is (een boos oog), zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis (Matteüs 6:23; andere referenties naar het boze oog: Deuteronomium 15:9; 28:54; Spreuken 23:6).

De bescherming van God is het enige dat werkt tegen het boze oog

De enige werkende oplossing tegen het boze oog is ‘in’ Christus en… kost helemaal niets!

Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren (Jesaja 54:17).

Deel dit artikel: